การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,906 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (297)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (44)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (238)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (38)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,776)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,093)

   การอารักขาพืช (1,779)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (461)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (336)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (95)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (558)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (648)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,127)

   โภชนาการของมนุษย์ (58)

   มลภาวะ (97)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 238 รายการ   
 

เล็กเชอร์สนาม ที่วัดโพธิ์ทอง อำเภอจันทคาม มณฑลปราจีนบุรี เมื่อ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม ร.ศ. 130

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร ประกอบกสิกรรม

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 126-137

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เล็กเชอร์สนาม ที่ตำบลคลอง 3 ท้องที่อำเภอเมือง ธัญบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร ประกอบกสิกรรม

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 230-241

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สยามคูโบต้า ส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว ชัยนาท ปลูกข้าวคุณภาพสูงด้วยรถดำนาและรถหยอดข้าว ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 686 หน้า 26-28

ผู้แต่ง ธาวิดา ศิริสัมพันธ์ ,

 

โรงเรียนวัดช้างทูน สืบทอดวิถีชาวนา ปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 686 หน้า 88-91

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เมื่อนักส่งเสริมเกษตรไทยไปดูงานที่ไต้หวัน (ตอนที่ 3)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 142-145

ผู้แต่ง รุ่งนภา โบวิเชียร ,

 

Perception of and preference for agricultural extension services in Cambodia: The case study of rice farmers in Kampong Thom province

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

จำนวนหน้า 923 หน้า

ผู้แต่ง Heng Chou Long , Penporn Janekarnkij , Prapinwadee Sirisupluxana ,

 

กรมการข้าว ตอกย้ำความสำเร็จส่งเสริมนาแปลงใหญ่ ยกราชบุรี เพชรบุรี ต้นแบบสู่ความยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 678 หน้า 48-49

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 238 รายการ   

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th