การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (294)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (42)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (227)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (35)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,719)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,956)

   การอารักขาพืช (1,747)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (451)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (325)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (92)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (552)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (639)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,103)

   โภชนาการของมนุษย์ (53)

   มลภาวะ (96)

   ระเบียบวิธีวิจัย (93)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,592 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 227 รายการ   
 

เล็กเชอร์สนาม ที่วัดโพธิ์ทอง อำเภอจันทคาม มณฑลปราจีนบุรี เมื่อ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม ร.ศ. 130

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร ประกอบกสิกรรม

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 126-137

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เล็กเชอร์สนาม ที่ตำบลคลอง 3 ท้องที่อำเภอเมือง ธัญบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร ประกอบกสิกรรม

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 230-241

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Perception of and preference for agricultural extension services in Cambodia: The case study of rice farmers in Kampong Thom province

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

จำนวนหน้า 923 หน้า

ผู้แต่ง Heng Chou Long , Penporn Janekarnkij , Prapinwadee Sirisupluxana ,

 

Rice สาระ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร KU สร้างสรรค์ข้าวไทย ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี

ชื่อหนังสือ Rice สาระ

จำนวนหน้า 240 หน้า

ผู้แต่ง ธานี ศรีวงศ์ชัย ,

 

กรมส่งเสริมการเกษตร พี่เลี้ยงชาวนายุคเปลี่ยนผ่าน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ข้าวไทย

ปีที่ (Vol.) 9 ฉบับที่ (No.) 58 หน้า 30-33

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

วารินทร์ บุษบรรณ กับ 3 รัชกาล ข้าวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ข้าวเศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 6 ฉบับที่ (No.) 74 หน้า 49-51

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 227 รายการ   

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th