ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,906 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (297)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (44)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (238)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (38)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,776)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,093)

   การอารักขาพืช (1,779)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (461)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (336)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (95)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (558)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (648)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,127)

   โภชนาการของมนุษย์ (58)

   มลภาวะ (97)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 44 รายการ   
 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีต่อวัฒนธรรมการผลิตข้าวของไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรายงานผลการวิจัย เรื่องวัฒนธรรมการเกษตรในสังคมไทย

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีต่อวัฒนธรรมการผลิตข้าวของไทย

จำนวนหน้า 186 หน้า

ผู้แต่ง เอื้อ สิริจินดา , ฉัตร ช่ำชอง ,

 

ข้าวของพ่อ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย ,

 

นิทรรศการศิลปะข้าวที่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 56-57

ผู้แต่ง นัย บำรุงเวช ,

 

พฤกษา นาข้าวประวัติศาสตร์ พระปรีชาสามารถเป็นช่อทิพย์รวงทอง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 656 หน้า 22, 24, 26

ผู้แต่ง มานพ อำรุง ,

 

รวงข้าวค้อมน้อมถวายความอาลัย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้ปริทัศน์

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 7-13

ผู้แต่ง สุนทร คำยอด ,

 

บิ๊กตู่สร้างประวัติศาสตร์ มอบฐานันดรให้ชาวนา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร ข้าวเศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 6 ฉบับที่ (No.) 67 หน้า 19-23

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2559

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

5 มิถุนายน ของทุกปี คือวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร วารสารนนทรี

ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 8-11

ผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ กรรณนุช ,

 

ข้าวไทยคือชีวิต

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2557

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 87 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 7-9

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ชาวนาในอุโมงค์วินห์ม็อก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2557

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 27 ฉบับที่ (No.) 586 หน้า 112-113

ผู้แต่ง นัย บำรุงเวช ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 44 รายการ   

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th