ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,906 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (297)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (44)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (238)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (38)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,776)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,093)

   การอารักขาพืช (1,779)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (461)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (336)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (95)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (558)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (648)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,127)

   โภชนาการของมนุษย์ (58)

   มลภาวะ (97)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ
 

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตและการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ 2

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

หอมแผ่นดิน ตอน เกษตรพันธุ์บ้า

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2556

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เครื่องจักสานภาคเหนือ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2546

ผู้แต่ง สมปอง เพ็งจันทร์ ,

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปรับใช้เครื่องพ่นสารเคมีเพื่อหว่านข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

ชื่อเอกสาร 40 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

ชื่อหนังสือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปรับใช้เครื่องพ่นสารเคมีเพื่อหว่านข้าว

จำนวนหน้า 114 หน้า

ผู้แต่ง จตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th