ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,906 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (297)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (44)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (238)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (38)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,776)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,093)

   การอารักขาพืช (1,779)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (461)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (336)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (95)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (558)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (648)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,127)

   โภชนาการของมนุษย์ (58)

   มลภาวะ (97)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 28 รายการ   
 

บทที่ 12 อาหารดัดแปรพันธุกรรม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

ชื่อเอกสาร อาหารเพื่อสุขภาพ

ชื่อหนังสือ บทที่ 12 อาหารดัดแปรพันธุกรรม

จำนวนหน้า 231 หน้า

ผู้แต่ง ปิยะนุช จงสมัคร ,

 

ธัญชาติและผลิตภัณฑ์: บทที่ 21

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2559

ชื่อเอกสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 2

ชื่อหนังสือ ธัญชาติและผลิตภัณฑ์: บทที่ 21

จำนวนหน้า 332 หน้า

ผู้แต่ง จิตธนา แจ่มเมฆ , อรอนงค์ นัยวิกุล , พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ ,

 

ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ ,

 

เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2556

ผู้แต่ง รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล ,

 

แอนติออกซิแดนท์ในธัญพืช

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2555

ผู้แต่ง อนุชิตา มุ่งงาม ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 28 รายการ   

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th