สถิติสูงสุด 10 อันดับแรก
 
    เรื่องที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
1 คู่มือการทำเกษตรอินทรีย์จาก...ประสบการณ์(ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน) 4039
2 การเปลี่ยนแปลงประชากรของหนูสวนในนาข้าว 1866
3 การผลิตเบียร์จากข้าวไทย 1179
4 ใส่เกลือในนาข้าว ผิดหรือถูก 1100
5 คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและรีโอโลจีของแป้งข้าวเจ้าที่ผลิตโดยกระบวนการโม่เปียกและโม่แห้งในระดับอุตสาหกรรม 1098
6 การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบอินทรีย์ในนาข้าว 705
7 คู่มือการปลูกข้าวอินทรีย์และข้าวต้นทุนต่ำ 568
8 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียว 548
9 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อลดการสูญเสีย 470
10 การขยายพันธุ์ข้าว 466
    เรื่องที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด
1 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโปรแอนโทไซยานิดิน และแอนโทไซยานินจากข้าวที่มีสี 4 ชนิด 1676
2 ผลของกรดแอบไซซิก เบนซิลอะดีนีน เอทีฟอน และกรดจิบเบอเรลลิกต่อปริมาณอะไมโลส โปรตีน และเบต้าแคโรทีนในเมล็ดข้าว 1525
3 ระดับที่เหมาะสมของมันสำปะหลัง ข้าวโพดบดและปลายข้าวเหนียวในการผลิตอาหารเม็ดลอยน้ำเลี้ยงปลานิล 1018
4 การพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพข้าวเปลือกชื้นภายใต้ระบบตรวจสอบคุณภาพ 646
5 ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม 2 527
6 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานโรคขอบใบแห้งโดยวิธีการผสมกลับและคัดเลือก ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล 501
7 ข้าวเล็บนก 367
8 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 มันเทศ และปลาป่น โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน 294
9 ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน Super Bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 257
10 ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง 207
    ผู้แต่งที่มีผลงานมากที่สุด
    คำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
 

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th