อาชีพทำนา: จะเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ทำได้อย่างไร

รายละเอียด

 • อาชีพทำนา: จะเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ทำได้อย่างไร

 • 2553

 •   ลัดดาวัลย์ กรรณนุช

 • บทความในวารสาร

 • เกษตรก้าวหน้า

 • ม.ค.-เม.ย. 2553

 • ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 หน้า 1-17

 • ไทย

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • F01-การผลิตพืช

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • ข้าว;ประวัติ;ชนิด;การจำแนก;แหล่งกำเนิด;การปลูก;การดูแลรักษา;การใส่ปุ๋ย;การจัดการน้ำ;แหล่งปลูก;การเก็บเกี่ยว;ผลผลิต;การผลิตเมล็ดพันธุ์;ผลิตภัณฑ์แปรรูป;อาชีพทำนา;ระบบการผลิต;เทคโนโลยี;การบริหารจัดการ

 • TAB000125545005

 • [1] ลัดดาวัลย์ กรรณนุช (กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University