โรคไหม้ของข้าว

รายละเอียด

 • อุบลราชธานี

 • 157 หน้า

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB608.R5 .พ415)

 • H20-โรคพืช

 • Oryza sativa;โรคไหม้;เชื้อสาเหตุ;เชื้อรา;ยีน;ความแปรปรวนทางพันธุกรรม;เครื่องหมายทางพันธุกรรม;การวินิจฉัยโรค;การจัดจำแนก;อาการ;ความต้านทานโรค;การปรับปรุงพันธุ์พืช;

 • Oryza sativa;Blight;Pathogens;Fungi;Genes;Genetic variation;Genetic markers;Diagnosis;Identification;Symptoms;Disease resistance;Plant breeding;

 • ข้าว;โรคไหม้;เชื้อสาเหตุ;อาการ;เชื้อรา;พันธุกรรม;ความแปรปรวน;การจำแนกเชื้อ;การตรวจวิเคราะห์;ความต้านทานโรค;เครื่องหมายโมเลกุล;ยีน;การปรับปรุงพันธุ์

 • Rice;Oryza sativa;Blast;Plant disease;Pathogens;Symptoms;Genes;Genetic variation;Disease resistance;Plant breeding

 • TAB000025600887

 • [1] พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [2] วีณา เมฆวัฒนากาญจน์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University