การพัฒนาการจัดการระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน: รายงานการวิจัย

รายละเอียด

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • กรุงเทพฯ

 • 182 หน้า

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • E70-การค้า/การตลาด

 • Oryza sativa;ข้าว;วิสาหกิจ;ชุมชน;การผลิตเมล็ดพันธุ์;การบริหาร;การจัดการ;คุณภาพ;เมล็ดพันธุ์;การตลาด;การมีส่วนร่วม;ประเทศไทย;

 • Oryza sativa;Rice;Enterprises;Communes;Seed production;Administration;Management;Quality;Seed;Marketing;Participation;Thailand;

 • ข้าว;ศูนย์ข้าวชุมชน;การดำเนินงาน;เมล็ดพันธุ์;การผลิตเมล็ดพันธุ์;มาตรฐาน;คุณภาพเมล็ดพันธุ์;การกระจายเมล็ดพันธุ์;การมีส่วนร่วม;ภาคเหนือตอนล่าง;ภาคตะวันตก

 • Rice;Oryza sativa;Community rice centers;Management;Rice seed;Seed production;Distribution

 • TAB000025560315

 • [1] วิลาศ วิชญะเดชา (กรมการข้าว สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช)
  [2] ศรีสอางค์ ศรีอรุโณทัย (กรมการข้าว สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช)
  [3] กรณิศ ตั้งคณาทรัพย์ (กรมการข้าว สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช)
  [4] พงษ์พันธ์ พันธ์มณี (กรมการข้าว สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช)
  [5] หฤษฎี ภัทรดิลก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
  [6] สัจจา บรรจงศิริ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
  [7] ปริชาติ ดิษฐกิจ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
  [8] มานะ ปรโม (กรมการข้าว สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี)
  [9] อลงกต ถนอมสุข (กรมการข้าว สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี)
  [10] อรทัย แก้ววิจิตร (กรมการข้าว สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น)
  [11] พนมรัตน์ เชิงหอม (กรมการข้าว สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร)
  [12] กิดากร ภูมิศักดิ์ (กรมการข้าว สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี)
  [13] พชร ทองอรัญญิก (กรมการข้าว สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี)
  [14] ถาวร จามรพิพัฒน์ (กรมการข้าว สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์)
  [15] วิไล กล้ากลางสมร (กรมการข้าว สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์)

  เพิ่มเติม

 • [1] Vilas Vichyadachar (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Seed)
  [2] Srisa-ang Sriarunotai (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Seed)
  [3] Koranit Thungkanasup (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Seed)
  [4] Phongphan Phanmanee (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Seed)
  [5] Harissadee Patharadilok (Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi (Thailand))
  [6] Sujja Bunjongsiri (Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi (Thailand))
  [7] Parichat Dittakit (Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi (Thailand))
  [8] Mana Paramo (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Seed. Ubon Rathathani Rice Seed Center)
  [9] Alonggot Thanomsuk (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Seed. Udon Thani Rice Seed Center)
  [10] Auratai Kaewvijitr (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Seed. Khon Kaen Rice Seed Center)
  [11] Phanomrat Choenghom (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Seed. Sakon Nakhon Rice Seed Center)
  [12] Kidakorn Poomisak (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Seed. Ratchaburi Rice Seed Center)
  [13] Patchara Tongarunyig (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Seed. Ratchaburi Rice Seed Center)
  [14] Thavorn Jamornpipat (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Seed. Nakhon Sawan Rice Seed Center)
  [15] Wilai Klaklangsamorn (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Seed. Nakhon Sawan Rice Seed Center)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University