กรมการข้าว
ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 การประเมินเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวด้วยวิธีการกะเทาะข้าวเปลือกสด 16 ส.ค. 2561
2 ผลของสารคลุกเมล็ดไทอะมีโทแซมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 ที่ปลูกฤดูนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 ก.ค. 2561
3 การจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ก.ค. 2561
4 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ 14 ก.ค. 2561
5 การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตร้อนชื้น 6 ก.ค. 2561
6 การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรกลุ่มรวมใจพัฒนา บ้านสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี 6 ก.ค. 2561
7 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นที่สูงโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ด 6 ก.ค. 2561
8 การเคลือบเมล็ดด้วยสารกำจัดเชื้อราต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการป้องกันโรคราน้ำค้างของข้าวโพดหวานพิเศษ 6 ก.ค. 2561
9 ผลของการใช้ฟอสฟีนร่วมกับสารสกัดจากธรรมชาติที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการควบคุมแมลงในโรงเก็บ 6 ก.ค. 2561
10 การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว 6 ก.ค. 2561
11 เร่งรัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่แพร่ระบาดของข้าววัชพืชในจังหวัดพิจิตรปี 2552 6 ก.ค. 2561
12 สรุปงานวิจัยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของกรมการข้าว 6 ก.ค. 2561
13 ประสิทธิภาพการใช้น้ำของพันธุ์ข้าวที่ปลูกฤดูนาปรังในนาดินเหนียวที่มีสภาพเป็นกรด 2 ก.ค. 2561
14 การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณูข้าวเพื่อสร้างสายพันธุ์แท้ให้ต้านทานแมลงบั่ว 2 ก.ค. 2561
15 การพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่ของข้าวลูกผสมแบบ 3 สายพันธุ์โดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสมในชั่วแรกๆ 27 มิ.ย. 2561
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University