ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 การแปรรูปข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 30 ส.ค. 2561
2 การศึกษาผลกระทบของพันธุ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง: การศึกษาผลกระทบของพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณี: ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 30 ส.ค. 2561
3 การประชาสัมพันธ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 30 ส.ค. 2561
4 ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงในวันนี้ 30 ส.ค. 2561
5 ระบบควบคุมตรวจสอบข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 30 ส.ค. 2561
6 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (ข้าวจีไอ: GI) 30 ส.ค. 2561
7 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 30 ส.ค. 2561
8 การอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 30 ส.ค. 2561
9 การพัฒนาพันธุ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 30 ส.ค. 2561
10 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 30 ส.ค. 2561
11 การตรวจสอบ และระบบการผลิตข้าว GAP ในจังหวัดพัทลุง 30 ส.ค. 2561
12 กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 30 ส.ค. 2561
13 การขึ้นทะเบียนข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 30 ส.ค. 2561
14 กว่าจะมาถึง ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 30 ส.ค. 2561
15 การประเมินเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวด้วยวิธีการกะเทาะข้าวเปลือกสด 16 ส.ค. 2561
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University