ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 ประสิทธิภาพของเทคนิค Indirect NCM-ELISA สำหรับการประเมินการรอดชีวิตเพื่อการก่อโรค และการถ่ายทอดไวรัสใบหงิกข้าวจากตัวอย่างเนื้อเยื่อต้นข้าวในสภาพการแช่เยือกแข็ง โดยแมลงพาหะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens Stal) 11 ธ.ค. 2561
2 การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตข้าวนาชลประทาน 11 ธ.ค. 2561
3 การเพิ่มประสิทธิภาพสารรมฟอสฟีนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในการป้องกันกำจัดแมลงในโรงเก็บ 9 ธ.ค. 2561
4 การศึกษาอัตราส่วนระหว่างแถวสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมัน (A line) ต่อสายพันธุ์แก้ความเป็นหมัน (R line) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมสายพันธุ์ กขผ3 9 ธ.ค. 2561
5 การจำแนกลักษณะภายนอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ 9 ธ.ค. 2561
6 การเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในแปลงเกษตรอินทรีย์ 9 ธ.ค. 2561
7 สถานการณ์การใช้เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมอินทรีย์ของนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 9 ธ.ค. 2561
8 การติดตามและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยเกษตรกรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 9 ธ.ค. 2561
9 การตรวจสอบชนิดและปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแหล่งปลูกที่สำคัญ 9 ธ.ค. 2561
10 คุณภาพเมล็ดพันธุ์และความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพ 9 ธ.ค. 2561
11 ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวสีม่วง 13 พ.ย. 2561
12 ผลของวิธีการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ที่มีต่อการงอกภายใต้สภาพความชื้นที่ไม่เหมาะสมของข้าว 13 พ.ย. 2561
13 อิทธิพลของการเคลือบหลังการทำ seed priming ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม 13 พ.ย. 2561
14 ผลของการกระตุ้นความงอกต่อคุณภาพของเมล็ดมะเขือพวง 13 พ.ย. 2561
15 ความสัมพันธ์ระหว่างความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 13 พ.ย. 2561
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University