ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง 1616
2 การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว 1490
3 โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก 1403
4 พันธุ์ข้าวใหม่ของกรมการข้าว ก.ข.1 ก.ข.2 ก.ข.3 1051
5 โรคข้าวและการป้องกันกำจัด 953
6 ไข่มดริ้น (NSRC95001-1-3) ข้าวท้องถิ่นเมืองนคร 950
7 คุกกี้แป้งข้าวเจ้า 944
8 ข้าวเจ้า พันธุ์พิษณุโลก 80 920
9 การผลิตไวน์ข้าวจากเชื้อบริสุทธิ์ Aspergillus oryzae และ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ต่าง ๆ 907
10 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีในภาคเหนือตอนบน 896
11 ขนมดอกจอก 858
12 สายพันธุ์ PTTC02019-1 ข้าวเสาไห้คุณภาพดี 772
13 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสว่าง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2552 770
14 ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวจีไอพันธุ์แรกของประเทศไทย 679
15 โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช/คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง 664
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University