ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานล่าสุด

การสำรวจโรคเมล็ดด่างข้าวที่เกิดจากเชื้อราและการพัฒนาวิธีการประเมินโรคในสภาพโรงเรือน

ผู้แต่ง กวินธรรพ์ บุบผา , เทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข , รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ , ...

ปีพิมพ์   2559

การประเมินลักษณะต่าง ๆ ของรากระหว่างการงอกของข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อศึกษาศักยภาพในการแข่งขันกับวัชพืช

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี , ธานี ศรีวงศ์ชัย , สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ , ...

ปีพิมพ์   2559

การเปรียบเทียบระยะปลูกที่แตกต่างกันจากการปลูกด้วยเครื่องหยอดเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

ผู้แต่ง สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ , ศฬิษา สังวิเศษ , ศิริลักษณ์ พุทธวงค์ , ...

ปีพิมพ์   2561

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง

ผู้แต่ง วัชรี สุขวิวัฒน์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน

ปีพิมพ์   2551

การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว

ผู้แต่ง สมปอง หมื่นแจ้ง , ประไพ ทองระอา , สรัตนา เสนาะ , ...

ปีพิมพ์   2550

โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก

ผู้แต่ง สุภาณี จงดี , กฤษณา สุดทะสาร , รานี เคนเหลื่อม , ...

ปีพิมพ์   2551

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University