ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,351 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 26 รายการ   
 

กรมการข้าวร่วมจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าวประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชนิดของเชื้อสาเหตุ และการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

จำนวนหน้า 434 หน้า

ผู้แต่ง อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , วันพร เข็มมุกด์ , สิทธ์ ใจสงฆ์ , พันนิภา ยาใจ , ปิยะวรรณ ใยดี , นุจรินทร์ จังขันธ์ , กรสิริ ศรีนิล , ธราพร ยืนยงค์ , ดวงกมล บุญช่วย , อนรรฆพล บุญช่วย , ดวงพร วิธูรจิตต์ , นิตยา รื่นสุข , เฉลิมขวัญ ฉิมวัย , เฉลิมชาติ ฤาชัยคราม , กนกอร ดอกไม้เทศ , วรรณพรรณ จันลาภา , ทัสดาว เกตุเนตร , เฉลิมพล เฉลิมพลโยธิน , สมหมาย ศรีวิสุทธิ์ , นภดล ประยูรสุข , ชนสิริน กลิ่นมณี , เสาวนีย์ ศรีบัว ,

 

ผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

จำนวนหน้า 298 หน้า

ผู้แต่ง Rattapong Meekun ,

 

ศึกษาการจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบต่างชนิดร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ที่มีผลต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ศึกษาการจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบต่างชนิดร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ที่มีผลต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง อธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ , อุมรา เชิงหอม ,

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่องในจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่องในจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช

จำนวนหน้า 326 หน้า

ผู้แต่ง ชนสิริน กลิ่นมณี , เสาวนีย์ ศรีบัว , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ ,

 

การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวในเขตจังหวัดชัยนาท

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2554

จำนวนหน้า 387 หน้า

ผู้แต่ง ดวงพร วิธูรจิตต์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 26 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University