บทความในวารสาร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,495 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 216 รายการ   
 

การผลิตข้าวอินทรีย์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 6-8

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เทคนิคการตัดใบข้าวในนาข้าวหอมมะลิที่ภาคอีสาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 9 หน้า 111-113

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

เทคนิคตัดใบข้าวช่วยนาที่กระทบแล้งฟื้นตัว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กว่าจะเป็นข้าวสาร Q

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข75

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 5-25

ผู้แต่ง อนุชาติ คชสถิตย์ , พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ , บุญรัตน์ จงดี , อุไรวรรณ คชสถิตย์ , กฤษณา สัตยากุล , กฤษณา สุดทะสาร , วราพงษ์ ชมาฤกษ์ , วราภรณ์ วงศ์บุญ , จิรพงศ์ ใจรินทร์ , รานี เมตตาจิตร , วิรงค์รัตน์ พิมพ์แสน , พิสิฐ พรหมนารท , สมใจ สาลีโท , วีระศักดิ์ หอมสมบัติ , เรณู จำปาเกตุ , พุทธชาติ ศรีพนม , ชรินทร์ แก้วคำแจ้ง , รุ่งฤดี ทัณทะรักษ์ , ณัฏฐชัย ศิริพานิชเจริญ , สุกัญญา กรานโต , พัชราภรณ์ รักชุม , อรสา วงษ์เกษม , ชิษณุชา บุดดาบุญ , วินิชน ขันโอฬาร , พิศาล กองหาโคตร , อัฒพล สุวรรณวงศ์ , จรัญจิต เพ็งรัตน์ , กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ , สุภาณี จงดี , จงใจ มะปะเข , สาธิต รัชตเสรีกุล , พิบูลวัฒน์ ยังสุข , สุขวิทยา ภาโสภะ , เอกสิทธิ์ สกุลคู , ชนะ ศรีสมภาร , ปัญญา คำแสนพันธ์ , อลงกด ลีนารถ , รณชัย ช่างศรี , พรวีนัส อรรควงษ์ , สำเร็จ สุนทรา , ปริชาติ คงสุวรรณ , สมหมาย เลิศนา , พรรณี จิตตา , พิษณุ หินตั้ง , โอภาส วรวาท , นิพนธ์ บุญมี , กรรณิกา นากลาง , ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง , เอกราช แก้วนางโอ , ธานี ชื่นบาน , ณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย , นิทัศน์ สิทธิวงศ์ , อาทิตยา ยอดใจ , เปรมฤดี ปิ่นทยา , กาญจนา พิบูลย์ , พันนิภา ยาใจ , กุลชนา เกศสุวรรณ์ , นงนุช ประดิษฐ์ , รัฐพงศ์ มีกุล , วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ ,

 

การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตร้อนชื้น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 66-73

ผู้แต่ง อริณย์ทพัช สงไกรรัตน์ , สิทธิ์ ใจสงฆ์ , อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 216 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University