บทความในหนังสือ

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,351 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,064 รายการ   
 

ประสิทธิภาพของเทคนิค Indirect NCM-ELISA สำหรับการประเมินการรอดชีวิตเพื่อการก่อโรค และการถ่ายทอดไวรัสใบหงิกข้าวจากตัวอย่างเนื้อเยื่อต้นข้าวในสภาพการแช่เยือกแข็ง โดยแมลงพาหะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens Stal)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ประสิทธิภาพของเทคนิค Indirect NCM-ELISA สำหรับการประเมินการรอดชีวิตเพื่อการก่อโรค และการถ่ายทอดไวรัสใบหงิกข้าวจากตัวอย่างเนื้อเยื่อต้นข้าวในสภาพการแช่เยือกแข็ง โดยแมลงพาหะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens Stal)

จำนวนหน้า 923 หน้า

ผู้แต่ง ฐานัฎ ณ พัทลุง , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , วิภา ตังคนานนท์ ,

 

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณวิตามินอี (โทโคไตรอินอลและโทโคฟีรอล) และแกมมาออริซานอลระหว่างการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวกล้องของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จากแหล่งปลูกที่ต่างกัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณวิตามินอี (โทโคไตรอินอลและโทโคฟีรอล) และแกมมาออริซานอลระหว่างการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวกล้องของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จากแหล่งปลูกที่ต่างกัน

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง พรเทพ สีวันนา , วันชัย จันทร์ประเสริฐ , ภคินี อัครเวสสะพงศ์ ,

 

ผลของสารคลุกเมล็ดไทอะมีโทแซมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 ที่ปลูกฤดูนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2559

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12

ชื่อหนังสือ ผลของสารคลุกเมล็ดไทอะมีโทแซมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 ที่ปลูกฤดูนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนหน้า 451 หน้า

ผู้แต่ง ปรมิศร์ คุณวัฒน์ , วันชัย จันทร์ประเสริฐ , สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ , ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์ ,

 

การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (แคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว) ในข้าวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2559

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (แคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว) ในข้าวไทย

จำนวนหน้า 1194 หน้า

ผู้แต่ง วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ , ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม , รัฐธิภา ธนารักษ์ ,

 

อิทธิพลของการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ NH4NO3 ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักกาดหอม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2559

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ชื่อหนังสือ อิทธิพลของการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ NH4NO3 ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักกาดหอม

จำนวนหน้า 402 หน้า

ผู้แต่ง จักรพงษ์ กางโสภา , บุญมี ศิริ ,

 

ผลของการพอกเมล็ดพันธุ์ยาสูบร่วมกับธาตุอาหารพืชและอายุการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพเมล็ดและการเจริญเติบโตบางประการของต้นกล้า

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2559

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ชื่อหนังสือ ผลของการพอกเมล็ดพันธุ์ยาสูบร่วมกับธาตุอาหารพืชและอายุการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพเมล็ดและการเจริญเติบโตบางประการของต้นกล้า

จำนวนหน้า 402 หน้า

ผู้แต่ง สุริยา ตราชู , บุญมี ศิริ ,

 

ผลของการพอกเมล็ดร่วมกับ ZnSO4 และ KH2PO4 ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้ายาสูบ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2559

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ชื่อหนังสือ ผลของการพอกเมล็ดร่วมกับ ZnSO4 และ KH2PO4 ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้ายาสูบ

จำนวนหน้า 402 หน้า

ผู้แต่ง วิชุดา คะสีทอง , สมศรี พวงขุนทด , สุริยา ตราชู , บุญมี ศิริ ,

 

ชนิดของสารพอกต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2559

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ชื่อหนังสือ ชนิดของสารพอกต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม

จำนวนหน้า 402 หน้า

ผู้แต่ง วัชลาวลี ทองจันทร์ , บุญมี ศิริ ,

 

ผลของวัสดุประสานต่อคุณภาพของการพอกและเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2559

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ชื่อหนังสือ ผลของวัสดุประสานต่อคุณภาพของการพอกและเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม

จำนวนหน้า 402 หน้า

ผู้แต่ง ศศิประภา บัวแก้ว , บุญมี ศิริ ,

 

ผลของการพอกเมล็ดร่วมกับ metalaxyl และ captan ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2559

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ชื่อหนังสือ ผลของการพอกเมล็ดร่วมกับ metalaxyl และ captan ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม

จำนวนหน้า 402 หน้า

ผู้แต่ง พรทิพย์พา หาระโคตร , จักรพงษ์ กางโสภา , บุญมี ศิริ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,064 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University