ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานล่าสุด

การประเมินศักยภาพผลผลิตของพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์

ผู้แต่ง โฆสิต บุญเอก , กิตติมา รักโสภา , ชบา ทองไผ่ใหญ่ , ...

ปีพิมพ์   2555

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานและสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความต้านทานการหักล้มของข้าว

ผู้แต่ง ปริชาติ คงสุวรรณ , อนุชาติ คชสถิตย์ , ชนะ ศรีสมภาร , ...

ปีพิมพ์   2556

ผลของระยะเวลาในการงอกและอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติเนื้อสัมผัสและคุณภาพของข้าวกล้องงอก

ผู้แต่ง ธัชพล จุ้งเจริญ , สมเกียรติ ปรัชญาวรากร , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , ...

ปีพิมพ์   2555

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง

ผู้แต่ง วัชรี สุขวิวัฒน์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน

ปีพิมพ์   2551

การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว

ผู้แต่ง สมปอง หมื่นแจ้ง , ประไพ ทองระอา , สรัตนา เสนาะ , ...

ปีพิมพ์   2550

โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก

ผู้แต่ง สุภาณี จงดี , กฤษณา สุดทะสาร , รานี เคนเหลื่อม , ...

ปีพิมพ์   2551

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University