ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานล่าสุด

โรคไหม้ของข้าว

ผู้แต่ง พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ , วีณา เมฆวัฒนากาญจน์

ปีพิมพ์   2559

สถานการณ์ข้าว: สถานการณ์ชาวนา

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2559

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง

ผู้แต่ง วัชรี สุขวิวัฒน์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน

ปีพิมพ์   2551

พันธุ์ข้าวใหม่ของกรมการข้าว ก.ข.1 ก.ข.2 ก.ข.3

ผู้แต่ง แจ๊กสัน, เบนอาร์ , วรวิทย์ พาณิชพัฒน์

ปีพิมพ์   2513

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีในภาคเหนือตอนบน

ผู้แต่ง นงนุช ประดิษฐ์ , สุธีรา มูลศรี , ศิวะพงศ์ นฤบาล , ...

ปีพิมพ์   2552

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University