ข้าวไทย บันไดขั้นแรก ๆ สู่การเป็นเภสัชโอชา

รายละเอียด

 • ข้าวไทย บันไดขั้นแรก ๆ สู่การเป็นเภสัชโอชา

 • 2563

 •   กฤช เหลือละมัย

 • บทความในวารสาร

 • มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 1 มี.ค. 2563

 • ปีที่ 32 ฉบับที่ 714 หน้า 120-121

 • ไทย

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ข้าว;พันธุกรรม;การปรับปรุงพันธุ์;อาหารเป็นยา;การป้องกันโรค;การรักษาโรค;สุขภาพ;คุณค่าทางอาหาร

 • TAB000125633041

 • [1] กฤช เหลือละมัย

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University