กล้วยพันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตสูง คุณค่าทางโภชนาการชนะเลิศ

รายละเอียด

 • กล้วยพันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตสูง คุณค่าทางโภชนาการชนะเลิศ

 • 2563

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 1 มี.ค. 2563

 • ปีที่ 32 ฉบับที่ 714 หน้า 109

 • ไทย

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • กล้วยน้ำว้า;พันธุ์สุโขทัย 1;การปรับปรุงพันธุ์;ลักษณะประจำพันธุ์;ผลผลิต;คุณค่าทางโภชนาการ;ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย

 • TAB000125633036

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University