ความมหัศจรรย์ของวัสดุ

รายละเอียด

 • นนทบุรี

 • 332 หน้า

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • ยางธรรมชาติ;ยางพารา;พอลิไลโอโซพรีน;ชีววัสดุ;คอลลาเจน;ไคโตซาน;โปรตีนไหม;แป้ง;เซลลูโลส;โลหะ;เซรามิก;วัสดุชีวภาพ;วัสดุนาโน;ปูนซีเมนต์;การแปรรูป;กระบวนการผลิต;การนำไปใช้ประโยชน์;สมบัติของแป้ง

 • Natural rubber;Polyisoprene;Biomaterials;Collagen;Chitosan;Silk protein;Starch;Cellulose;Metal;Ceramic;Biomaterials;Nanomaterials;Cement

 • KUC00004416

 • [1] เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)
  [2] ประกิต สุขใย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
  [3] กล้าณรงค์ ศรีรอต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
  [4] พรอนงค์ อร่ามวิทย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ)
  [5] ชัยกานต์ เลียวหิรัญ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์)
  [6] พิลาณี ไวถนอมสัตย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
  [7] เติมพงษ์ เพ็ชรกูล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์)
  [8] รังรอง ยกส้าน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ)
  [9] นันทิชา กาละปัตย์ (บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด)
  [10] นัยสิทธิ์ ยิ่งกำแหง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  [11] วันชัย ยอดสุดใจ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
  [12] วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์)
  [13] สุคันธรส ธาดากิตติสาร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
  [14] ศักดิ์ประยุทธ สินธุภิญโญ (บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด)
  [15] เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ)
  [16] สุขเกษม วัชรมัยสกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก)
  [17] อัมพร โพธิ์ใย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์)

  เพิ่มเติม

 • [1] Kuakoon Piyachomkwan (National Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand). National Center for Genetic Engineering and Biotechnology)
  [2] Prakit Sukyai (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Biotechnology)
  [3] Klanarong Sriroth (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Biotechnology)
  [4] Pornanong Aramwit (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Pharmaceutical Sciences. Department of Pharmacy Practice)
  [5] Chaikarn Liewhiran (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Science. Department of Physics and Meterials)
  [6] Pilanee Vaithanomsat (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute)
  [7] Toempong Phetchakul (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Engineering)
  [8] Rangrong Yoksan (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Packaging Technology and Materials)
  [9] Nanticha Kalapat (Siam Research and Innovation Co.,Ltd., Saraburi (Thailand))
  [10] Naiyasit Yingkamhaeng (Kasetsart University, Bangkok (Thailand))
  [11] Wanchai Yodsudjai (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Engineering. Department of Civil Engineering)
  [12] Wirasak Smitthipong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Material Science)
  [13] Sukuntaros Tadakittisarn (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute)
  [14] Sakprayut Sintupinyo (Siam Research and Innovation Co.,Ltd., Saraburi (Thailand))
  [15] Seksak Asavavisithchai (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Engineering. Department of Metallurgical Engineering)
  [16] Sukasem Watcharamaisakul (Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima (Thailand). Faculty of Engineering. Department of Ceramic Engineering)
  [17] Amporn Poyai (National Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand). National Electronics and Computer Technology Center. Thai Microelectronics Center (TMEC))

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University