พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์

รายละเอียด

 • พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์

 • Biotoxicology in animals

 • 2561

 •   วสกร บัลลังก์โพธิ์

 • หนังสือ

 • 978-616-278-423-1

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

 • กรุงเทพฯ

 • 271 หน้า

 • L74-ความผิดปกติของสัตว์

 • สัตว์;พิษวิทยา;ความเป็นพิษ;การกระจายตัวของสารพิษ;การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ;สารกำจัดศัตรูพืช;เอนไซม์ทำลายพิษ;พิษต่อสิ่งมีชีวิต;ระบบประสาท;ตับ;ไต;พิษวิทยานิเวศ

 • Animal;Toxicology;Toxicity;Pesticides;Nervous system;Liver;Kidney;Ecotoxicology

 • KUC00004415

 • [1] วสกร บัลลังก์โพธิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University