แม่หอบ

รายละเอียด

 • มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์

 • [ม.ป.ท.]

 • 1 หน้า

 • L60-อนุกรมวิธานสัตว์

 • M40-นิเวศวิทยาทางน้ำ

 • Thalassina anomala;Thalassinidae;Crustacea;ชนิด;สัณฐานวิทยาของสัตว์;อนุกรมวิธาน;ถิ่นอยู่อาศัย;ระบบนิเวศ;พฤติกรรม;ประเทศไทย;

 • Thalassina anomala;Thalassinidae;Crustacea;Species;Animal morphology;Taxonomy;Habitats;Ecosystems;Behaviour;Thailand;

 • แม่หอบ;จอมหอบ;สัตว์น้ำ;ชนิด;ชื่อวิทยาศาสตร์;ลักษณะทางสัณฐานวิทยา;พฤติกรรมของสัตว์;แหล่งที่อยู่

 • Mud lobster;Mangrove lobster;Thalassina anomala;Animal taxonomy;Animal behavior;Habitat

 • KUC00004019

 • [1] ณัฐภัทร โหงวเกิด (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
  [2] เจษฎา วงค์พรหม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร)
  [3] ทินกร สำนัก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่ง)
  [4] สหัส ราชเมืองขวาง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่ง)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University