ด้วงงวงมันเทศ ศัตรูหมายเลข 1 ในการปลูกมันเทศ

รายละเอียด

 • ด้วงงวงมันเทศ ศัตรูหมายเลข 1 ในการปลูกมันเทศ

 • 2560

 •   สุเทพ สหายา

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine (Thailand)

 • ม.ค. 2560

 • ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 หน้า 175-176

 • http://www.kehakaset.com

 • ไทย

 • H10-ศัตรูพืช

 • มันเทศ;ด้วงงวงมันเทศ;วงจรชีวิต;การทำลาย;การป้องกันกำจัดโดยชีววิธี

 • TAB000125601099

 • [1] สุเทพ สหายา

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University