วิถีชีวิต ยุคพ่อขุนรามคำแหงฯ กับวิถีชีวิตบนถนนประชาธิปไตยยุค AEC ปี 58

รายละเอียด

 • วิถีชีวิต ยุคพ่อขุนรามคำแหงฯ กับวิถีชีวิตบนถนนประชาธิปไตยยุค AEC ปี 58

 • 2556

 •   ณัฐภาส กุลเรืองทรัพย์

 • บทความในวารสาร

 • วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

 • เม.ย. 2556

 • ปีที่ 59 ฉบับที่ 677 หน้า 7-9

 • ไทย

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • E10-เศรษฐกิจการเกษตร

 • A01-การเกษตรทั่วไป

 • ระบบการปกครอง;การพัฒนาการ;ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน;เศรษฐกิจ;การค้า;ประเทศสมาชิก;ตลาด;ฐานการผลิต;การเปิดเสรีทางการค้า;ภาคเกษตร;การปรับโครงสร้างการผลิต;การโซนนิ่ง

 • TAB000125584521

 • OAE-00045

 • [1] ณัฐภาส กุลเรืองทรัพย์ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University