ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2556-2559

รายละเอียด

 • ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2556-2559

 • 2556

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

 • เม.ย. 2556

 • ปีที่ 59 ฉบับที่ 677 หน้า 5-6

 • ไทย

 • E14-เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

 • P40-อุตุนิยมวิทยา

 • การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ;การเกษตร;ยุทธศาสตร์;การสร้างภูมิคุ้มกัน;การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • TAB000125584520

 • OAE-00044

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University