โครงการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร

รายละเอียด

 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร

 • 2556

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

 • พ.ค. 2556

 • ปีที่ 59 ฉบับที่ 678 หน้า 7-8

 • ไทย

 • C30-สารสนเทศ

 • T01-มลพิษ

 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจก;ภาคเกษตร;ฐานข้อมูล;ปริมาณการปล่อยก๊าซ;วัฏจักรชีวิตคาร์บอน

 • TAB000125584517

 • OAE-00048

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University