การอัดแพร่ด้วยสุญญากาศในอาหาร

รายละเอียด

 • การอัดแพร่ด้วยสุญญากาศในอาหาร

 • Vacuum impregnation food

 • 2559

 •   วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์

 • หนังสือ

 • 978-616-556-180-8

 • กรุงเทพฯ

 • 216 หน้า

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • ข้าว;Oryza;เมล็ดพันธุ์;มะม่วง;Mangifera indica;กระบวนการผลิต;การแพร่;ความดันออสโมติก;การควบคุมการแพร่;คุณค่าทางโภชนาการ;คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส;กลิ่นรส;

 • Rice;Oryza;Seed;Mangoes;Mangifera indica;Processing;Diffusion;Osmotic pressure;Osmoregulation;Nutritive value;Organoleptic properties;Flavour;

 • เมล็ดข้าวสาร;มะม่วงสุก;เนื้ออาหาร;ระบบการแพร่;การแพร่ธรรมชาติ;กระบวนการอัดแพร่;ความดันสุญญากาศ;การเพิ่มสารอาหาร;ลักษณะทางประสาทสัมผัส;กลิ่น;รสชาติ

 • Rice seed;Mango;Vacuum impregnation;Vacuum pressure;Nutrients;Organoleptic properties;Flavour

 • KUC00003250

 • [1] วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University