สหกรณ์โคนมอ่าวน้อย พัฒนารอบด้าน สร้างความมั่นคงให้สมาชิก

รายละเอียด

 • สหกรณ์โคนมอ่าวน้อย พัฒนารอบด้าน สร้างความมั่นคงให้สมาชิก

 • 2558

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์เศรษฐกิจ

 • Livestock Production Magazine (Thailand)

 • ธ.ค. 2558

 • ปีที่ 32 ฉบับที่ 767 หน้า 17-19

 • ไทย

 • E40-สหกรณ์การเกษตร

 • L01-การผลิตสัตว์

 • E70-การค้า/การตลาด

 • โคนม;สหกรณ์โคนม;การดำเนินงาน;การดำเนินธุรกิจ;น้ำนมดิบ;การรับซื้อ;คุณภาพ;การเลี้ยง;การส่งเสริม;มาตรฐานการผลิต;มาตรฐานอินทรีย์

 • TAB000125590160

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University