กรมหม่อนไหมมุ่งพัฒนามาตรฐานหม่อนไหมไทยสู่ AEC พร้อมก้าวไกลสู่สากล

รายละเอียด

 • กรมหม่อนไหมมุ่งพัฒนามาตรฐานหม่อนไหมไทยสู่ AEC พร้อมก้าวไกลสู่สากล

 • 2559

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์เศรษฐกิจ

 • Livestock Production Magazine (Thailand)

 • ม.ค. 2559

 • ปีที่ 32 ฉบับที่ 768 หน้า 56-59

 • ไทย

 • E70-การค้า/การตลาด

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • E72-การค้าภายในประเทศ

 • เส้นไหม;ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม;มาตรฐานสินค้า;ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน;การตลาด;ตลาดออนไลน์;กรมหม่อนไหม;ประวัติ

 • TAB000125590159

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University