ไม้ป่าภาคใต้ เล่มที่ 1 (พรรณไม้วงศ์ Acanthaceae ถึงวงศ์ Escalloniaceae)

รายละเอียด

 • กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หอพรรณไม้
  สวนพฤกษศาสตร์คิว สหราชอาณาจักร

 • 768 หน้า

 • F70-อนุกรมวิธานพืช

 • F50-โครงสร้างของพืช

 • ไม้ป่า;อนุกรมวิธาน;การจำแนกหมวดหมู่;ชนิด;พันธุ์;กายวิภาคของพืช;ใบ;ป่า;การจัดการป่าไม้;

 • Forest trees;Taxonomy;Classification;Species;Varieties;Plant anatomy;Leaves;Forests;Forest management;

 • ไม้ป่า;พรรณไม้;อนุกรมวิธาน;การจำแนกพรรณไม้;ชนิดพันธุ์;การจัดหมวดหมู่;ลักษณะทางสัณฐานวิทยา;ลักษณะเด่น;ไม้ต้น;ป่าไม้;การจัดการป่า

 • Forest trees

 • TAB000225580150

 • [1] ไซมอน การ์ดเนอร์ (สวนพฤกษศาสตร์คิว สหราชอาณาจักร)
  [2] พินดา สิทธิสุนทร (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หอพรรณไม้)
  [3] ก่องกานดา ชยามฤต (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หอพรรณไม้)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University