เสถียรปาล์ม โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแห่งเมืองกาญจนบุรี

รายละเอียด

 • เสถียรปาล์ม โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแห่งเมืองกาญจนบุรี

 • 2558

 •   พรชัย เหลืองอาภาพงศ์

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • ก.พ. 2558

 • ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 หน้า 222-225

 • http://www.kehakaset.com

 • ไทย

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • P06-พลังงานทดแทน

 • ปาล์มน้ำมัน;น้ำมันปาล์ม;โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม;การสกัด;ผลพลอยได้;พลังงานชีวมวล;พลังงานชีวภาพ;จ.กาญจนบุรี

 • TAB000125580520

 • [1] พรชัย เหลืองอาภาพงศ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University