ดินในทางวิศวกรรมเกษตร และการประยุกต์เครื่องจักรกลเกษตรไถพรวนดินชนิดใช้เพลาอำนวยกำลังขับ

รายละเอียด

 • ดินในทางวิศวกรรมเกษตร และการประยุกต์เครื่องจักรกลเกษตรไถพรวนดินชนิดใช้เพลาอำนวยกำลังขับ

 • 2558

 •   ธัญญา นิยมาภา

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

 • นครปฐม

 • 494 หน้า

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • เครื่องมือการจัดการดิน;เครื่องมือไถพรวนดิน;สมรรถนะเครื่องมือ;การไถพรวน;กลศาสตร์ของดิน;ความแข็งแรงของดิน;การอัดแน่นของดิน;คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน;

 • Soil management equipment;Tillage equipment;Equipment performance;Tillage;Soil mechanics;Soil strength;Soil compaction;Soil chemicophysical properties;

 • เครื่องจักรกลการเกษตร;รถไถพรวนดิน;การไถพรวนดิน;อนุภาคดิน;เพลาอำนวยกำลัง;ดิน;สมบัติทางฟิสิกส์ของดิน;ความแข็งแรงของดิน;การอัดตัวของดิน;การวิบัติดิน;การบดอัดดิน

 • Agricultural machinery;Soil preparation equipment;Tractors;Plowing;Soil physical properties;Soil strength;Soil compaction

 • KUC00002675,20150106

 • [1] ธัญญา นิยมาภา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University