ฟาร์มเป็ดเมืองสุพรรณฯ เพาะเป็ดไข่ป้อนรายย่อยได้สร้างตัว

รายละเอียด

 • ฟาร์มเป็ดเมืองสุพรรณฯ เพาะเป็ดไข่ป้อนรายย่อยได้สร้างตัว

 • 2556

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • ธ.ค. 2556

 • ปีที่ 21 ฉบับที่ 248 หน้า 150-157

 • http://www.mediaofgreengroup.com

 • ไทย

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • L01-การผลิตสัตว์

 • เป็ดไข่;ฟาร์มเป็ด;การจัดการฟาร์ม;การเพาะเป็ดไข่;โรงเรือนเพาะเลี้ยง;การเก็บไข่;เวลาในการฟัก;จ.สุพรรณบุรี

 • TAB000125565039

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University