กระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไทยพวน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด

 • วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

 • Area Based Development Research Journal (Thailand)

 • ก.ย.-ต.ค. 2556

 • ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 หน้า 111-125

 • ไทย

 • E50-ชนบท

 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น;ชุมชนไทยพวน;กระบวนทัศน์การสื่อสาร;การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น;เยาวชน;การมีส่วนร่วม;จ.ลพบุรี อ.บ้านหมี่

 • TAB000125570416

 • [1] รัชชนก สวนสีดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
  [2] นพวรรณ จันทร์ประดับ (กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี)
  [3] งามพิศ คำสุนทร (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี)

 • [1] Ratchanok Suanseda (Thepsatri Rajabhat University, Lopburi (Thailand). Faculty of General Management. Department of Communication Arts)
  [2] Noprawan Chanpradub (Department of Internal Trade, Nonthaburi (Thailand). Singburi Internal Trade Office)
  [3] Ngampit Khamsunthon (Lopburi Provincial Culture Office, Lopburi (Thailand))

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University