ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 เปรียบเทียบประชาคมปลาในกองปะการังเทียมและแนวปะการังธรรมชาติบริเวณเกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่ 15 ก.ค. 2561
2 รูปแบบแตกต่างกันของประชากรปะการังสกุล Acropora และ Montipora ในแนวปะการังอันดามันตอนใต้ 15 ก.ค. 2561
3 ปริมาณและประเภทขยะทะเลบริเวณหาดแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง ปี 2557-2558 15 ก.ค. 2561
4 ชนิดและสถานภาพแนวปะการังเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี ด้วยกล้องถ่ายวิดีทัศน์ใต้น้ำ 15 ก.ค. 2561
5 แหล่งอาศัย การแพร่กระจายและการจำแนกประชากรโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) จากภาพถ่ายบริเวณอ่าวดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 ก.ค. 2561
6 การกระจายของปูก้ามดาบและปูแสมในป่าชายเลนปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี 15 ก.ค. 2561
7 ขยะลอยน้ำในพื้นที่ปากแม่น้ำบริเวณอ่าวไทยตอนบน 15 ก.ค. 2561
8 การศึกษาอัตราการรอดและการเจริญเติบโตของชิ้นส่วนขนาดเล็กของปะการัง Pocillopora damicornis 15 ก.ค. 2561
9 การปนเปื้อนของโลหะหนักในตะกอนดินและสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่อนุรักษ์โลมาในทะเลสาบสงขลาตอนบน 15 ก.ค. 2561
10 ลูกปลาวัยอ่อนในระบบนิเวศปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 15 ก.ค. 2561
11 คุณภาพน้ำทะเลในแหล่งอาศัยของฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย 15 ก.ค. 2561
12 ชนิดและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลในทะเลสาบสงขลา 15 ก.ค. 2561
13 การดูดซับตะกั่วและแคดเมียมในน้ำทะเลโดยใช้เปลือกหอยแมลงภู่ 15 ก.ค. 2561
14 ประชาคมแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง 15 ก.ค. 2561
15 สารอาหารอนินทรีย์ที่ละลายน้ำในแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2557 15 ก.ค. 2561
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University