ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 โรคนิวคาสเซิลในนกล่าเหยื่อ 20 ต.ค. 2561
2 กำเนิดและประวัติของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว 20 ต.ค. 2561
3 รายงานสัตว์ป่วย: การใช้เลเซอร์ระดับสี่ร่วมกับการรักษาแผลตามปกติในการรักษาแผลที่มีขนาดใหญ่และติดเชื้ออย่างรุนแรงในสุนัขหนึ่งตัวและแมวหนึ่งตัว 20 ต.ค. 2561
4 รายงานกลุ่มสัตว์ป่วย: การซ่อมแซมกระดูกขากรรไกรล่างหักด้วยเทคนิคการใช้หมุดยึดและแกนซีเมนต์กระดูกในสุนัขป่วย 4 ราย 20 ต.ค. 2561
5 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ก่อโรครุนแรง เอช5 และ เอช7 เข้าสู่ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ เพื่อจัดตั้งฟาร์มในระบบคอมพาร์ทเมนต์ 20 ต.ค. 2561
6 การทบทวนวรรณกรรม: การวินิจฉัยวัณโรคโค 20 ต.ค. 2561
7 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการผลิตเป็ดไล่ทุ่งในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย 20 ต.ค. 2561
8 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรผ่านสุกรมีชีวิตเข้าสู่ฟาร์มสุกรขุนในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย 20 ต.ค. 2561
9 สภาวะที่เหมาะสมในการหยุดการทำงานของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในสัตว์ปีกสายพันธุ์คิวเอ็ก ด้วยสารไบนารี เอธิลลิมีน 20 ต.ค. 2561
10 การผ่าตัดแก้ไขไส้เลื่อนฝีเย็บในสุนัขด้วยซาร์โค-อิชเชียลสลิง 20 ต.ค. 2561
11 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 18 ต.ค. 2561
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยของเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 18 ต.ค. 2561
13 สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย 18 ต.ค. 2561
14 ประสิทธิภาพเศษใบและก้านใบยาสูบในการควบคุมแมลงศัตรูผักบางชนิด 18 ต.ค. 2561
15 ประสิทธิภาพของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการกำจัดมอดหนวดยาว (Cryptolestes pusillus) ในข้าวและสัณฐานวิทยาของไข่มอดหนวดยาว 18 ต.ค. 2561
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University