ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (347)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (100)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (580)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (238)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,931)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,745)

   การอารักขาพืช (763)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (206)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,933)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,158)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (468)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,268)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,409)

   โภชนาการของมนุษย์ (313)

   มลภาวะ (151)

   ระเบียบวิธีวิจัย (87)

  ผลงานล่าสุด

เปรียบเทียบประชาคมปลาในกองปะการังเทียมและแนวปะการังธรรมชาติบริเวณเกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่

ผู้แต่ง วีระชาติ เพ็งจำรัส , มงคล คล่องสมุทร , ชัยมงคล แย้มอรุณพัฒนา , ...

ปีพิมพ์   2559

รูปแบบแตกต่างกันของประชากรปะการังสกุล Acropora และ Montipora ในแนวปะการังอันดามันตอนใต้

ผู้แต่ง อร ศิลปะสถิตวงศ์ , เจมส์ ทรู , ศุภพร เปรมปรีดิ์ , ...

ปีพิมพ์   2559

ปริมาณและประเภทขยะทะเลบริเวณหาดแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง ปี 2557-2558

ผู้แต่ง มิถิลา ปรานศิลป์ , อิสรา อาศิรนันต์ , อัญชลี จันทร์คง , ...

ปีพิมพ์   2559

แหล่งอาศัย การแพร่กระจายและการจำแนกประชากรโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) จากภาพถ่ายบริเวณอ่าวดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง อติชาต อินทองคำ , พีรศักดิ์ พิทักษ์วาที , เสาวลักษณ์ อดทน , ...

ปีพิมพ์   2559

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

โรคของโหระพา

ผู้แต่ง อรพรรณ วิเศษสังข์

ปีพิมพ์   2556

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University