ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (323)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (94)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (557)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (200)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,517)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,400)

   การอารักขาพืช (659)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (197)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,614)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,037)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (449)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,199)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,316)

   โภชนาการของมนุษย์ (296)

   มลภาวะ (121)

   ระเบียบวิธีวิจัย (77)

  ผลงานล่าสุด

คู่มือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในผืนป่าตะวันตกตอนบน

ผู้แต่ง รุ้งนภา พูลจำปา , โดม ประทุมทอง , สุรศักดิ์ ศรีรัตนาภรณ์ , ...

ปีพิมพ์   2558

การวิเคราะห์เสถียรภาพผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วลิสงจากการทดสอบในหลายสภาพแวดล้อม

ผู้แต่ง เจตษฎา อุตรพันธ์ , อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช , สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ , ...

ปีพิมพ์   2559

การพัฒนาชุดตรวจสอบโปรตีน CP4EPSPS ข้าวโพดต้านทานสารกำจัดวัชพืช Roundup ready

ผู้แต่ง ชนันต์ธร ดนัยสิริชัยชล , ขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์ , อรรคพล ภูมีศรี , ...

ปีพิมพ์   2559

การควบคุมวัชพืชด้วยฟลูรอกซิเพอร์ในแปลงปลูกข้าวโพดไร่จังหวัดลพบุรี

ผู้แต่ง สดใส ช่างสลัก , สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ , นรุณ วรามิตร , ...

ปีพิมพ์   2559

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

โรคของโหระพา

ผู้แต่ง อรพรรณ วิเศษสังข์

ปีพิมพ์   2556

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University