ระเบียบวิธีวิจัย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 61 รายการ   
 

การออกแบบห้องปลอดเชื้อมาตรฐาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 143-147

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การประเมินหาปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน จากข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ในพื้นที่วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การประเมินหาปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน จากข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ในพื้นที่วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร

จำนวนหน้า 969 หน้า

ผู้แต่ง กฤติณ สุดโต , วีระภาส คุณรัตนสิริ , วันชัย อรุณประภารัตน์ ,

 

ซันกรุ๊ป จับมือ สวทช. และฟู้ดอินโนโพลิสเปิดศูนย์วิจัยอาหารแห่งอนาคต

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 35 ฉบับที่ (No.) 846 หน้า 40-41

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

วัสดุโมโนลิทเพื่อการเตรียมตัวอย่าง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 28-34

ผู้แต่ง วิมลรัตน์ อินศวร ,

 

เซียนแดรี่ฟาร์ม หนุนเกษตรกรโคนมยุค 4.0

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 35 ฉบับที่ (No.) 836 หน้า 17-19

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ระบบการทำนายสภาพคลื่นเพื่อความปลอดภัยในการออกเรือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้: งานวิจัยไทยพลังขับเคลื่อนสู่ ประเทศไทย 4.0

ชื่อหนังสือ ระบบการทำนายสภาพคลื่นเพื่อความปลอดภัยในการออกเรือ

จำนวนหน้า 119 หน้า

ผู้แต่ง ธันวา อาภรณ์ทิพย์ , กฤตณะ พฤกษากร , อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์ ,

 

แผนที่ดิจิตัล สู่ยุค 4.0

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 8-23

ผู้แต่ง มณฑล สุริยาประสิทธิ์ ,

 

การประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลเพื่อตรวจหาพื้นที่ทิ้งร้างด้วยเทคนิค object based image analysis

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลเพื่อตรวจหาพื้นที่ทิ้งร้างด้วยเทคนิค object based image analysis

จำนวนหน้า 436 หน้า

ผู้แต่ง วาจาทิพย์ การกล้า , นุชนาฎ บัวศรี , สาธิต แสงประดิษฐ์ , ปฏิวัติ ฤทธิเดช ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 61 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University