ระเบียบวิธีวิจัย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 23,823 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (347)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (100)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (580)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (238)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,931)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,745)

   การอารักขาพืช (763)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (206)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,933)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,158)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (468)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,268)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,409)

   โภชนาการของมนุษย์ (313)

   มลภาวะ (151)

   ระเบียบวิธีวิจัย (87)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 87 รายการ   
 

การนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0 มาประยุกต์ใช้กับฟาร์มเกษตรขนาดเล็ก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0 มาประยุกต์ใช้กับฟาร์มเกษตรขนาดเล็ก

จำนวนหน้า 746 หน้า

ผู้แต่ง สรรค์ จี้เพ็ชร์ , ยุรพร ศุทธรัตน์ , พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ ,

 

อุปกรณ์ถ่ายภาพรากพืช สุดยอดนวัตกรรมฝีมือนักวิจัยไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 139-142

ผู้แต่ง สายัณห์ สดุดี , ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม ,

 

การจัดลำดับความสำคัญของถนนและจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง (Feeder) เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การจัดลำดับความสำคัญของถนนและจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง (Feeder) เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล ,

 
 

การพยากรณ์ผลผลิตข้าวโดยการสำรวจด้วยวิธีตั้งแปลงสังเกตร่วมกับการใช้ข้อมูลจากระยะไกล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การพยากรณ์ผลผลิตข้าวโดยการสำรวจด้วยวิธีตั้งแปลงสังเกตร่วมกับการใช้ข้อมูลจากระยะไกล

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง มงคล รักษาพัชรวงศ์ ,

 

การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS และ DVB-S เพื่อการปฏิบัติการและประเมินผลฝนหลวงในภาคกลาง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS และ DVB-S เพื่อการปฏิบัติการและประเมินผลฝนหลวงในภาคกลาง

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง มงคล รักษาพัชรวงศ์ ,

 

P น้อยกว่า 0.05: ตัว P จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือว่าตัวพิมพ์เล็ก p

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร วารสารการประมง

ปีที่ (Vol.) 69 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 267-269

ผู้แต่ง อดุลย์ แมเร๊าะ ,

 

ห้องปฏิบัติการทดสอบปุ๋ยกรมวิชาการเกษตรได้รับการรับรอง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 89 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 16-21

ผู้แต่ง สิริฉัตร เชาวน์วุฒิกุล ,

 

QCCP ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและการพัฒนาระบบ ISO/IEC 17025 อย่างต่อเนื่อง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 89 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 51-58

ผู้แต่ง วฤษณี ปรีชานฤชิตกุล , สวรรณมนท์ เหล็กเพ็ชร์ ,

 

กยท. จัดทำโมบายแอพพลิเคชั่น ยาง 1500 เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร เกษตรโฟกัส

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 34 หน้า 54-55

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 87 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University