มลภาวะ

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 26,031 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (367)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (107)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (642)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (250)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,376)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,450)

   การอารักขาพืช (835)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (249)

   การทำป่าไม้ (245)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,198)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,236)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (540)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,404)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,605)

   โภชนาการของมนุษย์ (338)

   มลภาวะ (169)

   ระเบียบวิธีวิจัย (92)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 169 รายการ   
 

การเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของเลือดในผู้ประกอบอาชีพอู่เรือที่มีภาวะตะกั่วในเลือดสูง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของเลือดในผู้ประกอบอาชีพอู่เรือที่มีภาวะตะกั่วในเลือดสูง

จำนวนหน้า 1027 หน้า

ผู้แต่ง สมิตา ภูกัณหา , สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง , วิยดา กวานเหียน ,

 

คลอร์ไพริฟอส อันตรายจริงหรือ (ตอนจบ)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 176-179

ผู้แต่ง สุเทพ สหายา ,

 

การกระจายตัวของขยะพลาสติกในเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การกระจายตัวของขยะพลาสติกในเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

จำนวนหน้า 1027 หน้า

ผู้แต่ง ศรุต ข่ายแก้ว , สมฤดี (มีประเสริฐ) จิตประไพ , เจษฏ์ เกษตระทัต ,

 

งานศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ งานศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง นวทัศน์ ก้องสมุทร ,

 

ที่ปรึกษาเพื่อประเมินการกระจายตัวของสารปนเปื้อนในอากาศโดยแบบจำลองคณิตศาสตร์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ ที่ปรึกษาเพื่อประเมินการกระจายตัวของสารปนเปื้อนในอากาศโดยแบบจำลองคณิตศาสตร์

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ ,

 

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการออกแบบเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมของโครงการทางพิเศษเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการออกแบบเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมของโครงการทางพิเศษเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง ชวเลข วณิชเวทิน ,

 

การจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง สุชาติ เหลืองประเสริฐ ,

 

ที่ปรึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ ที่ปรึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง เกียรติไกร อายุวัฒน์ ,

 

การพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการภาษีคาร์บอน (Carbon tax) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาดและกำหนดมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย หลังปี 2012 (post kyoto)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการภาษีคาร์บอน (Carbon tax) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาดและกำหนดมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย หลังปี 2012 (post kyoto)

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 169 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University