มลภาวะ

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 153 รายการ   
 

ปรากฏการณ์ขยะในทะเลไทย ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร กุ้งไทย

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 197 หน้า 128-129

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ทางเลือกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 65 ฉบับที่ (No.) 757 หน้า 9-11

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำบาดาล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 16-23

ผู้แต่ง ธริสรา จิรเสถียรพร , ชนกานต์ สกุลแถว , ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ , คณิศร์รวี เตชะเอื้อย , สมัคร สุจริต , ชัยณรงค์ สกุลแถว ,

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับมลภาวะทางอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับมลภาวะทางอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จำนวนหน้า 512 หน้า

ผู้แต่ง นภสม สินเพิ่มสุขสกุล ,

 

ไมโครพลาสติก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร สัตว์น้ำ

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 361 หน้า 67-71

ผู้แต่ง อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ,

 

การละลายฟอสเฟตและกลไกลดความเป็นพิษของแบคทีเรียต้านทานอาร์ซินิก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารเกษตร

ปีที่ (Vol.) 35 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 227-238

ผู้แต่ง ยุพา จอมแก้ว , อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ,

 

การประเมินประสิทธิภาพของแบคทีเรียและชีวภัณฑ์ในการลดความเป็นพิษของอาร์เซนิกในดิน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารเกษตร

ปีที่ (Vol.) 35 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 435-445

ผู้แต่ง กนกขวัญ ปัญญาสิทธิ์ , ยุพา จอมแก้ว , อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ,

 

หมอเกษตรทองกวาว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 689 หน้า 77-78

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

หมอเกษตรทองกวาว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 699 หน้า 94-95

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรดอน-222 ในตัวอย่างน้ำบาดาล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรดอน-222 ในตัวอย่างน้ำบาดาล

จำนวนหน้า 969 หน้า

ผู้แต่ง เฉลิมขวัญ ปิติโสภณางกูร , ทัศนีย์ สายเงิน ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 153 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University