โภชนาการของมนุษย์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 352 รายการ   
 

สมุนไพรตัวช่วยรักษาโรคเบาหวาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร พลังเกษตร

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 57-66

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ยอ พืชเป็นยา ศรัทธาเป็นไม้มงคล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 711 หน้า 26

ผู้แต่ง อดุลย์ศักดิ์ ไชยราช ,

 

สมุนไพรรักษาโรคหัวใจ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 713 หน้า 82-83

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สร้างสุขภาพที่ดีด้วยไข่ไก่ สวก. ตั้งเป้า Zero hunger

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 70

ผู้แต่ง จิรภรณ์ ล้วนเลิศ ,

 

กินใบบัวลดไขมัน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 701 หน้า 92

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

The story of eggs (ฉบับปรับปรุงใหม่) ต่อจากฉบับที่แล้ว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 198 หน้า 37-39

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ใช้พืชสมุนไพรป้องกันโรคในฤดูหนาว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร พลังเกษตร

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 32-35

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ขิงประโยชน์และโทษที่คาดไม่ถึง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 695 หน้า 92-93

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

The story of eggs (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 190 หน้า 32-34

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ชาดอกไม้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 187-189

ผู้แต่ง มัญชุสา วัฒนพร ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 352 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University