โภชนาการของมนุษย์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 26,031 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (367)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (107)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (642)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (250)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,376)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,450)

   การอารักขาพืช (835)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (249)

   การทำป่าไม้ (245)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,198)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,236)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (540)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,404)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,605)

   โภชนาการของมนุษย์ (338)

   มลภาวะ (169)

   ระเบียบวิธีวิจัย (92)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 338 รายการ   
 

ใครไม่อยากเป็นต่อมลูกหมากโตอย่า say no กับ มะเขือเทศ นะ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 78-79

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

พริกไทย ความภาคภูมิใจสมุนไพรระดับสุดยอด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 81

ผู้แต่ง อดุลย์ศักดิ์ ไชยราช ,

 

สมุนไพรลดความเสี่ยงโรคไต

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 662 หน้า 68

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ความรู้เรื่องโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค และภาวะโภชนาการของผู้พิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ความรู้เรื่องโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค และภาวะโภชนาการของผู้พิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง พรชัย พุทธรักษ์ , ทัศนา ศิริโชติ ,

 

เมนูอาหารไข่เพื่อสุขภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 15 ฉบับที่ (No.) 164 หน้า 33-34

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Effect of parboiled germinated brown rice on rat brain hippocampus lipid peroxidation and superoxide dismutase activity in an animal model of oxidative stress

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง Kansuda Wunjuntuk , Jureeporn Nounmusig , Aikkarach Kettawan ,

 

CPF ร่วมส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้กับลูก-หลานแรงงานประมงต่างด้าว ส่งมอบ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต แก่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 15 ฉบับที่ (No.) 164 หน้า 42-43

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ล้างพิษ วิถีสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ยางไทย

ปีที่ (Vol.) 8 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 50-51

ผู้แต่ง โอเมก้า, นามแฝง ,

 

ผักข้างจาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 647 หน้า 48-50

ผู้แต่ง องอาจ ตัณฑวณิช ,

 

การลดไขมันในเลือดด้วยกระเทียม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 641 หน้า 60

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 338 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University