กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 23,823 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (347)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (100)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (580)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (238)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,931)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,745)

   การอารักขาพืช (763)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (206)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,933)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,158)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (468)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,268)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,409)

   โภชนาการของมนุษย์ (313)

   มลภาวะ (151)

   ระเบียบวิธีวิจัย (87)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,409 รายการ   
 

ผลของอัตราส่วนของเนื้อปลาต่อน้ำแข็งที่มีผลต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาสวาย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ผลของอัตราส่วนของเนื้อปลาต่อน้ำแข็งที่มีผลต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาสวาย

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง กฤษชนก ศุขเกษม , อุมาพร มีเดช , วัสสกร มณีนิล , เจตนิพิฐ เนียมสุข , ธาริณี เพ็งมาก , พัชรพร เวียงวีระชาติ ,

 

อิทธิพลของวัตถุดิบต่อคุณภาพทางกายภาพของน้ำพริกลงเรือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ อิทธิพลของวัตถุดิบต่อคุณภาพทางกายภาพของน้ำพริกลงเรือ

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง วรงค์ ภู่ระหงษ์ , มาริษา ภู่ภิญโญกุล , วิชชา ตรีสุวรรณ ,

 

งานวิจัยเพิ่มมูลค่าข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ข้าวไทย

ปีที่ (Vol.) 9 ฉบับที่ (No.) 58 หน้า 68-69

ผู้แต่ง พีรเดช ทองอำไพ ,

 

BeepBeep นวัตกรรมใหม่จากเศษฟองน้ำเหลือใช้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 213 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ครบเครื่องเรื่องวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 286 หน้า 100-102

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การพัฒนาคุณภาพข้าวกล้องสีด้วยเอนไซม์ร่วมกับระบบ Ultrasonic

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร KU สร้างสรรค์ข้าวไทย ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี

ชื่อหนังสือ การพัฒนาคุณภาพข้าวกล้องสีด้วยเอนไซม์ร่วมกับระบบ Ultrasonic

จำนวนหน้า 240 หน้า

ผู้แต่ง วิภา สุโรจนะเมธากุล , ประจงเวท สาตมาลี , นราพร พรหมไกรวร ,

 

การใช้เนื้อหมูป่น, เนื้อและกระดูกหมูป่น เป็นอาหารสัตว์และโภชนะของเนื้อหมูป่น, เนื้อและกระดูกหมูป่น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 15 ฉบับที่ (No.) 164 หน้า 36-38

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กรรมวิธีการผลิตข้าวกล้องงอก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร KU สร้างสรรค์ข้าวไทย ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี

ชื่อหนังสือ กรรมวิธีการผลิตข้าวกล้องงอก

จำนวนหน้า 240 หน้า

ผู้แต่ง สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ , ฐิติมา ขาวสะอาด ,

 

ข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร KU สร้างสรรค์ข้าวไทย ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี

ชื่อหนังสือ ข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอก

จำนวนหน้า 240 หน้า

ผู้แต่ง อรอนงค์ นัยวิกุล , อภิชาติ วรรณวิจิตร , เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ , ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ , พัชรี ตั้งตระกูล , อนุวัตร แจ้งชัด , สุนิยม ตาปราบ ,

 

แกงเผ็ดซี่โครงอ่อนตะลิงปลิงใบยี่หร่า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 79

ผู้แต่ง Danai Huntrakul ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,409 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University