กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 26,031 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (367)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (107)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (642)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (250)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,376)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,450)

   การอารักขาพืช (835)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (249)

   การทำป่าไม้ (245)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,198)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,236)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (540)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,404)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,605)

   โภชนาการของมนุษย์ (338)

   มลภาวะ (169)

   ระเบียบวิธีวิจัย (92)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,605 รายการ   
 

ม. แม่ฟ้าหลวง โชว์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพคนไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 92-93

ผู้แต่ง จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ,

 

ใช้ปลาเลี้ยงในนาข้าวผลิตปลาส้ม บ้านฟ้าห่วน ที่อำนาจเจริญ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 104-105

ผู้แต่ง ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา ,

 

ข้าวกั้นจิ้น อาหารคนเมือง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 112-113

ผู้แต่ง พิชญาดา เจริญจิต ,

 

Thai-PAN: ผลตรวจผักปี 2560 มหันตภัยและทางออก (ตอนจบ)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 118-119

ผู้แต่ง กฤช เหลือลมัย ,

 

เค็มบักนัด อาหารบ้าน ๆ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 662 หน้า 112-113

ผู้แต่ง พิชญาดา เจริญจิต ,

 

Thai-PAN: ผลตรวจผัก ปี 2560 มหันตภัยและทางออก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 662 หน้า 114-115

ผู้แต่ง กฤช เหลือลมัย ,

 

ผลของอัตราส่วนของเนื้อปลาต่อน้ำแข็งที่มีผลต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาสวาย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ผลของอัตราส่วนของเนื้อปลาต่อน้ำแข็งที่มีผลต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาสวาย

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง กฤษชนก ศุขเกษม , อุมาพร มีเดช , วัสสกร มณีนิล , เจตนิพิฐ เนียมสุข , ธาริณี เพ็งมาก , พัชรพร เวียงวีระชาติ ,

 

อิทธิพลของวัตถุดิบต่อคุณภาพทางกายภาพของน้ำพริกลงเรือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ อิทธิพลของวัตถุดิบต่อคุณภาพทางกายภาพของน้ำพริกลงเรือ

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง วรงค์ ภู่ระหงษ์ , มาริษา ภู่ภิญโญกุล , วิชชา ตรีสุวรรณ ,

 

งานวิจัยเพิ่มมูลค่าข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ข้าวไทย

ปีที่ (Vol.) 9 ฉบับที่ (No.) 58 หน้า 68-69

ผู้แต่ง พีรเดช ทองอำไพ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,605 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University