ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,083 รายการ   
 

ไม้ปาล์มชีวมวลป้อนโรงไฟฟ้า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร พลังเกษตร

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 31-33

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

บทบาทกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ต่อการส่งเสริมผลิตพลังงานภาคเกษตรกรรมยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร พลังเกษตร

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 70-97

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

แนวทางการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งจากแหล่งน้ำใต้ดินตื้น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 712 หน้า 53-55

ผู้แต่ง ดีเซลล์ สวนบุรี ,

 

เปิดซองสารพันปัญหา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 33-36

ผู้แต่ง ฉลองชัย แบบประเสริฐ ,

 

คนน้ำยืน เมืองอุบล สู้ภัยแล้งด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 713 หน้า 32-34

ผู้แต่ง ธาวิดา ศิริสัมพันธ์ ,

 

สู้วิกฤตเศรษฐกิจที่แปรปรวน ผลิตถ่านไม้จากเหง้ามันสำปะหลังขายทำให้วิถีมั่นคง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 713 หน้า 61-62

ผู้แต่ง พัฒนา นรมาศ ,

 

หลักการสร้างสวนด้วยไม้ดอกพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์ผึ้งและแมลงผสมเกสร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 190-193

ผู้แต่ง จักรกฤษณ์ ศรีแสง ,

 

สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินในด้านการเกษตร องค์ความรู้ที่ต้องบูรณาการเพื่องานพัฒนาชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 211-213

ผู้แต่ง พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,083 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University