ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,156 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (323)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (94)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (557)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (200)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,517)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,400)

   การอารักขาพืช (659)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (197)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,614)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,037)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (449)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,199)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,316)

   โภชนาการของมนุษย์ (296)

   มลภาวะ (121)

   ระเบียบวิธีวิจัย (77)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,199 รายการ   
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จทรงงานหน่วยจัดการต้นน้ำดอยสามหมื่น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 45-46

ผู้แต่ง ธงชัย พุ่มพวง ,

 

อุทกภัย นครศรีธรรมราช วิกฤติคือโอกาสแห่งการพัฒนา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 639 หน้า 42-43

ผู้แต่ง นิพนธ์ สุขสะอาด ,

 

บทนำ: บทที่ 1

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ บทนำ: บทที่ 1

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง พันธ์ทิพย์ จงโกรย , โสพนา จันทวงศ์ ,

 

การประยุกต์วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการสำรวจและประเมิน คุณภาพ และ ปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติ: บทที่ 6

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ การประยุกต์วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการสำรวจและประเมิน คุณภาพ และ ปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติ: บทที่ 6

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง รัฐชา ชัยชนะ , ชัยสิทธิ์ ทองจู , วิพักตร์ จินตนา , บงกชรัตน์ ปิติยนต์ ,

 

การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการสำรวจ การประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดินและการแสดงผลข้อมูล: บทที่ 7

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการสำรวจ การประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดินและการแสดงผลข้อมูล: บทที่ 7

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง สุพรรณิกา โกยสิน ,

 

การสำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการชี้วัดความยั่งยืน: บทที่ 8

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อหนังสือ การสำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการชี้วัดความยั่งยืน: บทที่ 8

จำนวนหน้า 464 หน้า

ผู้แต่ง พรรณนภา ศักดิ์สูง , จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ ,

 

คืนชีวิตหอยลายสู่ทะเลตราด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 94-95

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

มทร. ธัญบุรี ผุดไอเดียใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ติดตามแสงอาทิตย์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 99

ผู้แต่ง ชลธิชา ศรีอุบล ,

 

วิถีนกน้ำ ดอกบัวแดง กับผืนทะเลน้อย เมืองพัทลุง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 126-127

ผู้แต่ง บุญยงค์ เกศเทศ ,

 

ปัจจัยทางดินที่ส่งผลต่อปริมาณและการแจกกระจายของคาร์บอนอินทรีย์ในดินตะกอนน้ำพาบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ปัจจัยทางดินที่ส่งผลต่อปริมาณและการแจกกระจายของคาร์บอนอินทรีย์ในดินตะกอนน้ำพาบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง อภิรักษ์ จงเหลืองสอาด , วิทยา จินดาหลวง , ทิมทอง ดรุณสนธยา ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,199 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University