ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 23,823 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (347)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (100)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (580)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (238)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,931)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,745)

   การอารักขาพืช (763)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (206)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,933)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,158)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (468)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,268)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,409)

   โภชนาการของมนุษย์ (313)

   มลภาวะ (151)

   ระเบียบวิธีวิจัย (87)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,268 รายการ   
 

อ่างเก็บน้ำ ห้วยโท ห้วยยาง ในพระราชดำริพ่อหลวง ผันชีวิตแร้นแค้น สู่ความมั่งมีของชาวบ้านห้วยยาง สกลนคร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 58-59

ผู้แต่ง ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา ,

 

กรมพัฒนาที่ดิน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง พลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ด้วยแนวทางพระราชดำริ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร รักษ์เกษตร

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 162 หน้า 30-32

ผู้แต่ง สุธิพงศ์ ถิ่นเขาน้อย ,

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่ง ขอตามรอยพระยุคลบาท ในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่องอนุรักษ์ป่าไม้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 644 หน้า 76-77

ผู้แต่ง ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง ,

 

การเปลี่ยนแปลงการปกคลุมพื้นที่ดินในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยการสุ่มแบบเป็นระบบด้วยการสำรวจระยะไกล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 10-18

ผู้แต่ง ต่อลาภ คำโย , สุทธิดา สุวรรณวร ,

 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณอินทรียวัตถุและฟอสฟอรัสในดินบริเวณพื้นที่พืชอิงอาศัยของเห็ดเสม็ดในจังหวัดตรัง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณอินทรียวัตถุและฟอสฟอรัสในดินบริเวณพื้นที่พืชอิงอาศัยของเห็ดเสม็ดในจังหวัดตรัง

จำนวนหน้า 1027 หน้า

ผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ แก้วส่งแสง , อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ , สุวิทย์ จิตรภักดี , ขวัญตา ตันติกำธน , เอนก สาวะอินทร์ ,

 

แบบแผนการตอบสนองด้านการสลายสารของดินเลนในบ่อเลี้ยงกุ้งที่บำบัดด้วยวิธีการต่างๆ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ แบบแผนการตอบสนองด้านการสลายสารของดินเลนในบ่อเลี้ยงกุ้งที่บำบัดด้วยวิธีการต่างๆ

จำนวนหน้า 1027 หน้า

ผู้แต่ง พรภัค ธนะเศวต , ปิยาภรณ์ สมสมัคร ,

 

เรือโซลาร์เซลล์@เกาะหมาก ท่องเที่ยวเทรนด์รักษ์ธรรมชาติ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 102-103

ผู้แต่ง กาญจนา จินตกานนท์ ,

 

สระเก็บน้ำปูพลาสติก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 201-204

ผู้แต่ง น้ำนิรนาม, นามแฝง ,

 

อาบน้ำร้อน ที่โป่งอาง อุทยานแห่งชาติผาแดง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 104

ผู้แต่ง ธงชัย พุ่มพวง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,268 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University