เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 23,823 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (347)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (100)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (580)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (238)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,931)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,745)

   การอารักขาพืช (763)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (206)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,933)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,158)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (468)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,268)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,409)

   โภชนาการของมนุษย์ (313)

   มลภาวะ (151)

   ระเบียบวิธีวิจัย (87)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 468 รายการ   
 

รถไถมินิ ฝีมือคนไทย ราคาประหยัด ไถร่อง-ไถกลบ ในแปลง พืชไร่-พืชผัก ได้ดีเยี่ยม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 82-83

ผู้แต่ง จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ,

 

การทำการเกษตรแบบแม่นยำด้วยโดรน (Drone for precision agriculture) ตอนที่ 2 ปาล์มน้ำมัน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 188-191

ผู้แต่ง ธานี ศรีวงศ์ชัย ,

 

เมื่อรถยนต์ไฟฟ้ากำลังจะเปลี่ยนโลก เราจะเตรียมพร้อมเช่นไร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ยางไทย

ปีที่ (Vol.) 8 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 60-64

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

โรงเรือนเพาะเห็ดมินิ ฟาร์มเห็ดเคลื่อนที่ได้ (ดั่งใจ) สไตล์คนรุ่นใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร รักษ์เกษตร

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 162 หน้า 84-86

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เครื่องตากข้าวเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 210 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สุดยอด นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พัฒนาเครื่องตรวจวัดความสุก - อ่อนของทุเรียน โดยไม่ต้องปอกเปลือก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 211 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ไม้ปอกข้าวโพด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 644 หน้า 123

ผู้แต่ง สัจภูมิ ละออ ,

 

ชุดปลูกพืชแนวตั้ง เพิ่มผลผลิต ดูแลง่าย ใช้คนน้อยลง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 645 หน้า 87-88

ผู้แต่ง จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ,

 

วิไล นาลา แปลงเครื่องตัดหญ้าเป็นเครื่องสูบน้ำ ปลูกพืชผัก ผันเงินเข้ากระเป๋าในฤดูแล้ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 645 หน้า 89

ผู้แต่ง อำพน ศิริคำ ,

 

นวัตกรรม เครื่องสร้างน้ำค้าง ใช้เป็นน้ำดื่มยามฉุกเฉิน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 202 หน้า 1

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 468 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University