เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,156 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (323)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (94)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (557)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (200)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,517)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,400)

   การอารักขาพืช (659)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (197)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,614)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,037)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (449)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,199)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,316)

   โภชนาการของมนุษย์ (296)

   มลภาวะ (121)

   ระเบียบวิธีวิจัย (77)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 449 รายการ   
 

นวัตกรรม เครื่องสร้างน้ำค้าง ใช้เป็นน้ำดื่มยามฉุกเฉิน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 202 หน้า 1

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ล้อเลื่อน ล้อ เป็นสัญลักษณ์ของการขับเคลื่อนไปข้างหน้า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 117

ผู้แต่ง สัจภูมิ ละออ ,

 

การเลือกปั๊มน้ำสำหรับระบบให้น้ำ (ตอนจบ)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 201-203

ผู้แต่ง นาวี จิระชีวี ,

 

การออกแบบและสร้างถังเก็บก๊าซในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพเหลว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การออกแบบและสร้างถังเก็บก๊าซในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพเหลว

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง ประพจน์ ขุนทอง ,

 

การวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตพลังงานจากชีวมวลแบบ Three stages gasifier

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตพลังงานจากชีวมวลแบบ Three stages gasifier

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง เกียรติไกร อายุวัฒน์ ,

 

การใช้งานระบบอากาศยานไร้นักบินกับการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตนาข้าวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การใช้งานระบบอากาศยานไร้นักบินกับการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตนาข้าวไทย

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง ไชยวัฒน์ กล่ำพล ,

 

การพัฒนาการโปรแกรม Post-processor ในการแปลงคำสั่งสำหรับเครื่องกัดไม้แบบห้าแกน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การพัฒนาการโปรแกรม Post-processor ในการแปลงคำสั่งสำหรับเครื่องกัดไม้แบบห้าแกน

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง ชนะ รักษ์ศิริ ,

 

การสำรวจอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การสำรวจอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง บารเมศ วรรธนะภูติ ,

 

การออกแบบเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับปั๊มความร้อน เพื่อการอบแห้งข้าวเปลือก และข้าวเปลือกงอก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร KU สร้างสรรค์ข้าวไทย ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี

ชื่อหนังสือ การออกแบบเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับปั๊มความร้อน เพื่อการอบแห้งข้าวเปลือก และข้าวเปลือกงอก

จำนวนหน้า 240 หน้า

ผู้แต่ง วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ , ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร ,

 

ตามไปดูนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ยางไทย

ปีที่ (Vol.) 8 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 25-27

ผู้แต่ง ตะวันฉาย ณ บ้านบางแก้ว, นามแฝง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 449 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University