เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,211 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (329)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (90)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (581)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (232)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,908)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,374)

   การอารักขาพืช (687)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (229)

   การทำป่าไม้ (182)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,533)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (984)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (446)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,087)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,318)

   โภชนาการของมนุษย์ (306)

   มลภาวะ (144)

   ระเบียบวิธีวิจัย (69)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 448 รายการ   
 

แผ่นทำความเย็น (Cooling pad) ชนิดต่อต้านการก่อตัวของหินปูน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สาส์นไก่ & สุกร

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 182 หน้า 55-58

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

OPTEX optical DO sensor DOS-20 (ดีโอเส ทเวนตี้)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สัตว์น้ำ

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 346 หน้า 131-133

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เผยผลวิจัย กยท. ใช้นวัตกรรม มีดนกเงือก ได้น้ำยางเพิ่ม 13.52 เปอร์เซ็นต์ ประหยัดหน้ากรีด 66.1 เปอร์เซ็นต์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 662 หน้า 88-90

ผู้แต่ง จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ,

 

รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 662 หน้า 91

ผู้แต่ง อลงกรณ์ รัตตะเวทิน ,

 

ระบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งสำหรับโรงเรือนปลูกพืช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 155-157

ผู้แต่ง อัคคพล เสนาณรงค์ ,

 

ทิศทางสมาคมผู้ค้าอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ไทยในตลาดโลก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 24 ฉบับที่ (No.) 297 หน้า 97-106

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กรมปศุสัตว์ เปิดตัวนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ตอบโจทย์ธุรกิจฟาร์มสัตว์ยุค 4.0

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 675 หน้า 86-87

ผู้แต่ง จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ,

 

แกระ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 656 หน้า 71

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

รถไถมินิ ฝีมือคนไทย ราคาประหยัด ไถร่อง-ไถกลบ ในแปลง พืชไร่-พืชผัก ได้ดีเยี่ยม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 82-83

ผู้แต่ง จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 448 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University