เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 480 รายการ   
 

นวัตกรรมแปรงอาบน้ำสัตว์ อาบแล้วคลายเครียด ผลงานนิสิต มก.

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 92-93

ผู้แต่ง จิรภรณ์ ล้วนเลิศ ,

 

มทร.พระนครโชว์นวัตกรรมเครื่องทอผ้า ช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้อาชีพทอผ้า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 100-102

ผู้แต่ง สาวบางแค 22, นามแฝง ,

 

โดรนเพื่อเกษตรอินทรีย์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร พลังเกษตร

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 43-47

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

งานวิจัยเครื่องสับมันสำปะหลังและเครื่องอบแห้งมันเส้น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร พลังเกษตร

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 55-61

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

งานวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งมันเส้นแบบโรตารี่ระดับชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร พลังเกษตร

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 63-67

ผู้แต่ง เวียง อากรชี , นิทัศน์ ตั้งพินิจกุล , อนุชิต ฉ่ำสิงห์ , ธนกฤต โยธาทูล , อุทัย ธานี ,

 

เรียนรู้เครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะ @Kubota Farm จังหวัดชลบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 713 หน้า 36-38

ผู้แต่ง จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ,

 

ช.การช่างจัดนวัตกรรมช่างชุมชน มี 10 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์มานำเสนอ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 713 หน้า 66-69

ผู้แต่ง จิรภรณ์ ล้วนเลิศ ,

 

ปั้มน้ำแบบใช้เครื่องยนต์ กับงานระบบให้น้ำ (ตอนจบ)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 177-180

ผู้แต่ง นาวี จิระชีวี ,

 

เครื่องปอกผิวมะกรูด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 191-192

ผู้แต่ง พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร ,

 

มกอช.พัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด สู่มาตรฐาน GMP ชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง งานเด่นที่ราชบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 713 หน้า 80-81

ผู้แต่ง จิรภรณ์ ล้วนเลิศ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 480 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University