เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 26,031 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (367)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (107)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (642)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (250)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,376)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,450)

   การอารักขาพืช (835)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (249)

   การทำป่าไม้ (245)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,198)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,236)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (540)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,404)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,605)

   โภชนาการของมนุษย์ (338)

   มลภาวะ (169)

   ระเบียบวิธีวิจัย (92)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 540 รายการ   
 

เผยผลวิจัย กยท. ใช้นวัตกรรม มีดนกเงือก ได้น้ำยางเพิ่ม 13.52 เปอร์เซ็นต์ ประหยัดหน้ากรีด 66.1 เปอร์เซ็นต์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 662 หน้า 88-90

ผู้แต่ง จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ,

 

รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 662 หน้า 91

ผู้แต่ง อลงกรณ์ รัตตะเวทิน ,

 

แกระ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 656 หน้า 71

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

รถไถมินิ ฝีมือคนไทย ราคาประหยัด ไถร่อง-ไถกลบ ในแปลง พืชไร่-พืชผัก ได้ดีเยี่ยม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 82-83

ผู้แต่ง จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ,

 

การทำการเกษตรแบบแม่นยำด้วยโดรน (Drone for precision agriculture) ตอนที่ 2 ปาล์มน้ำมัน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 188-191

ผู้แต่ง ธานี ศรีวงศ์ชัย ,

 

เมื่อรถยนต์ไฟฟ้ากำลังจะเปลี่ยนโลก เราจะเตรียมพร้อมเช่นไร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ยางไทย

ปีที่ (Vol.) 8 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 60-64

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การออกแบบห้องรมควันเพื่อแก้ไขปัญหาไฟไหม้โรงรมควันยางพารา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารยางพารา

ปีที่ (Vol.) 38 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 3-20

ผู้แต่ง ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ,

 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของไถดินดานชนิดสั่นที่ขา 1 ขา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 35 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 176-196

ผู้แต่ง ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์ , ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์ ,

 

โรงเรือนเพาะเห็ดมินิ ฟาร์มเห็ดเคลื่อนที่ได้ (ดั่งใจ) สไตล์คนรุ่นใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร รักษ์เกษตร

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 162 หน้า 84-86

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เครื่องตากข้าวเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 210 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 540 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University