การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 23,823 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (347)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (100)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (580)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (238)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,931)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,745)

   การอารักขาพืช (763)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (206)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,933)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,158)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (468)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,268)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,409)

   โภชนาการของมนุษย์ (313)

   มลภาวะ (151)

   ระเบียบวิธีวิจัย (87)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,158 รายการ   
 

หนุ่มสุโขทัย เลี้ยงปลาหมอเป็นอาชีพเสริม ปลาราคาดี ตลาดยังนิยมบริโภค

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 92-93

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และเวลาของความหนาแน่น ขนาด และน้ำหนักของปลิงหัวมันเทศ Acudina molpadioides (Semper, 1868) บริเวณแหลมงอบ จังหวัดตราด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และเวลาของความหนาแน่น ขนาด และน้ำหนักของปลิงหัวมันเทศ Acudina molpadioides (Semper, 1868) บริเวณแหลมงอบ จังหวัดตราด

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง ศุภกร ตันศิริ , นิติพัฒน์ บุญส่ง , นภาขวัญ แหวนเพชร , จิตติมา อายุตตะกะ ,

 

หนุ่มบึงกาฬ เลี้ยงกบในกระชังบก ใช้น้ำน้อยไม่กลัวแล้ง แถมกบขายได้ราคาดี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 644 หน้า 102-103

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

 

ปริมาณการปกคลุมและการกระจายของหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ปริมาณการปกคลุมและการกระจายของหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง วรุฒ คงสงด้วง , ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร , นิติพัฒน์ บุญส่ง , จิตติมา อายุตตะกะ , นภาขวัญ แหวนเพชร ,

 

ชีวประวัติเบื้องต้นของปูม้าลายแดง, Portunus gladiator (Fabricius, 1798) จากอวนจมปู จ.ระนอง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ชีวประวัติเบื้องต้นของปูม้าลายแดง, Portunus gladiator (Fabricius, 1798) จากอวนจมปู จ.ระนอง

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ , วชิระ ใจงาม , วิสัย คงแก้ว , สหัส ราชเมืองขวาง ,

 

ความหลากชนิด ความหนาแน่น และการแพร่กระจายของกลุ่มปูทหารบริเวณหาดทรายรอบสถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ความหลากชนิด ความหนาแน่น และการแพร่กระจายของกลุ่มปูทหารบริเวณหาดทรายรอบสถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ , วชิระ ใจงาม , วิสัย คงแก้ว , สหัส ราชเมืองขวาง ,

 

ปลากือเลาะห์ กิโลละ 3,000 เพาะเลี้ยงได้ที่ยะลา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 645 หน้า 86

ผู้แต่ง สิริพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ,

 

ความคิดเห็นของชาวประมงต่อการลดการทำประมงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่มีไข่นอกกระดองของชาวประมงขนาดเล็ก ในจังหวัดตรัง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ความคิดเห็นของชาวประมงต่อการลดการทำประมงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่มีไข่นอกกระดองของชาวประมงขนาดเล็ก ในจังหวัดตรัง

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ , กันย์สินี พันธ์วนิชดำรง , วีระพร สุขสมจิตร ,

 

ชนิดและความชุกชุมของประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายหาดทุ่งวัวแล่น หาดทรายรี และหาดบางมะพร้าว จังหวัดชุมพร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ชนิดและความชุกชุมของประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายหาดทุ่งวัวแล่น หาดทรายรี และหาดบางมะพร้าว จังหวัดชุมพร

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง อิ่มเอม ฮอเจริญชัย , ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ , วิภูษิต มัณฑะจิตร ,

 

การสำรวจชนิดปลาในแม่น้ำปัว จังหวัดน่าน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การสำรวจชนิดปลาในแม่น้ำปัว จังหวัดน่าน

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง อมรชัย ล้อทองคำ , เชาวลีย์ ใจสุข , ปกรณ์ สุนทรเมธ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,158 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University