การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,156 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (323)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (94)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (557)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (200)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,517)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,400)

   การอารักขาพืช (659)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (197)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,614)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,037)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (449)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,199)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,316)

   โภชนาการของมนุษย์ (296)

   มลภาวะ (121)

   ระเบียบวิธีวิจัย (77)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,037 รายการ   
 

เปิดตัวแอพพลิเคชั่นมือถือ นิล 4.0 ข้อมูลครบวงจรในการเลี้ยงปลานิลสู่ไทยแลนด์ 4.0

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 200 หน้า 4

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ชายวัยเกษียณ เลี้ยงปลาสังกะวาดขาย ทำเงินแบบสบาย ๆ ที่ชัยนาท

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 92-93

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

 

การศึกษาเบื้องต้นความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การศึกษาเบื้องต้นความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง รัฐธีร์ ธนฐิติวราพงษ์ , วรุฒ คงสงด้วง , นภาขวัญ แหวนเพชร , จิตติมา อายุตตะกะ ,

 

การศึกษาเทคนิควิธีการเก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพของไดอะตอมพื้นทะเลในแหล่งทำการประมงหอยลาย อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การศึกษาเทคนิควิธีการเก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพของไดอะตอมพื้นทะเลในแหล่งทำการประมงหอยลาย อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง ภรณ์วิมล สามปรุ , ณัฏฐณิชา ศรีแก้วดี , นภาขวัญ แหวนเพชร , จิตติมา อายุตตะกะ ,

 

ความสัมพันธ์ระหว่างปลาแนวปะการัง กับสถานภาพของแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ความสัมพันธ์ระหว่างปลาแนวปะการัง กับสถานภาพของแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง อศลย์ มีนาภา , นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร , ธิดารัตน์ น้อยรักษา , วิภูษิต มัณฑะจิตร ,

 

การให้อากาศและโมลาสเพื่อควบคุมปริมาณแอมโมเนียสำหรับการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) ในระบบปิด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การให้อากาศและโมลาสเพื่อควบคุมปริมาณแอมโมเนียสำหรับการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) ในระบบปิด

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง อรรณพ ขุนทองน้อย , พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล , ยนต์ มุสิก , เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ ,

 

The assessment of maximum sustainable yield (MSY) and optimal fishing effort in Thai waters 2014

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง Praulai Nootmorn , Amnoy Kongprom , Piyachok Sinanun , Nipa Kulanujaree ,

 

สถานภาพของหอยมือเสือในแนวปะการังหมู่เกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ สถานภาพของหอยมือเสือในแนวปะการังหมู่เกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง กิติธร สรรพานิช , ธีระพงศ์ ด้วงดี , อัญชลี จันทร์คง ,

 

Innate and adaptive immunity response of nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) to dietary supplementation of vitamin c and beta-glucan

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง Yongsun Lee , Prapansak Srisapoome , Sasimanas Unajak , Korntip Kannika , Nontawith Areechon ,

 

ผลการจับสัตว์น้ำของลอบปลาจากสองแหล่งประมงที่แตกต่างกันบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ผลการจับสัตว์น้ำของลอบปลาจากสองแหล่งประมงที่แตกต่างกันบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง คุณัชญ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ , อนุกรณ์ บุตรสันติ์ , เมธี แก้วเนิน ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,037 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University