สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 23,823 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (347)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (100)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (580)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (238)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,931)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,745)

   การอารักขาพืช (763)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (206)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,933)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,158)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (468)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,268)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,409)

   โภชนาการของมนุษย์ (313)

   มลภาวะ (151)

   ระเบียบวิธีวิจัย (87)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 3,933 รายการ   
 

พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2561

ผู้แต่ง วสกร บัลลังก์โพธิ์ ,

 

TLR-4 gene polymorphism in Indian Murrah buffaloes (Bubalus bubalis)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 1-8

ผู้แต่ง G.S. Sonawane , Archana Verma , I.D. Gupta , Indrasen Chauhan ,

 

Status of Johne’s disease in buffalo population of Malwa region using goat based Indigenous ELISA kit

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 9-16

ผู้แต่ง Sachin Digambar Audarya , Manju Singh , Bjorn John Stephen , Sahzad , Kundan Kumar Chaubey , Saurabh Gupta , Anjali Pachoori , Sujata Jayaraman , Gajendra Kumar Aseri , Jagdip Singh Sohal , Ashok Kumar Bhatia , Shoor Vir Singh ,

 

Antibiogram and total viable bacteria count in uterine lavage of normal, sub-clinical and clinical endometritic postpartum buffaloes

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 17-24

ผู้แต่ง N.K. Bajaj , S. Agrawal , S.K. Jain , V. Sharma , A. Mourya , O.P. Shrivastava ,

 

Prevalence of cryptosporidiosis in buffalo calves of Jabalpur, India

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 25-35

ผู้แต่ง Rajesh Agrawal , P.C. Shukla , Nishi Pande ,

 

Effects of vegetable oils supplementation on in vitro rumen fermentation, volatile fatty acid composition and methane production in buffaloes

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 37-44

ผู้แต่ง Avijit Dey , S.S. Paul , S.S. Dahiya , B.S. Punia ,

 

Developing feeding module for increasing milk production in Murrah buffaloes (Bubalus bubalis)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 45-50

ผู้แต่ง Jatinder Paul Sehgal , Avijit Dey , Sashi Kant ,

 

Prevalence of methicillin resistant Staphylococcus aureus in retail buffalo meat in Chennai, India

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 51-58

ผู้แต่ง S. Wilfred Ruban , R. Narendra Babu , Robinson J.J. Abraham , T.M.A. Senthilkumar , P. Kumraswamy , V. Appa Rao ,

 

Evaluation of a strategy to incorporate reproductive biotechnologies into buffalo farming without affecting reproductive parameters of the herd: A Colombian case

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 59-64

ผู้แต่ง Jesus Alfredo Berdugo-Gutierrez , Ariel Tarazona , Jose Julian Echeverry , Walter D. Cardona-Maya , Albeiro Lopez Herrera ,

 

Studies on seminal attributes in relation to chromosomal profile in Murrah buffalo bulls

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 65-70

ผู้แต่ง Vinod Kumar Shakya , Shrikant Joshi , Madhu Shivhare , S.P. Nema , Vishnu Gupta ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 3,933 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University