การทำป่าไม้

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 26,031 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (367)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (107)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (642)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (250)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,376)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,450)

   การอารักขาพืช (835)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (249)

   การทำป่าไม้ (245)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,198)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,236)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (540)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,404)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,605)

   โภชนาการของมนุษย์ (338)

   มลภาวะ (169)

   ระเบียบวิธีวิจัย (92)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 245 รายการ   
 

ที่วางไม้กวาด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 662 หน้า 120

ผู้แต่ง สัจภูมิ ละออ ,

 

ของป่าในระบบนิเวศป่าไม้ผลัดใบ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้ปริทัศน์

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 76-81

ผู้แต่ง สุธีระ เหิมฮึก , วิชญ์ภาส สังพาลี , เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ,

 

ปัดฝุ่นงานวิจัย วิเคราะห์ไม้โตเร็วเป็นพืชพลังงาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 656 หน้า 76-77

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

ผลกระทบจากการทำไม้บนพื้นที่สูงต่อความหลากหลายของพืชและสมบัติทางกายภาพของดินในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ ผลกระทบจากการทำไม้บนพื้นที่สูงต่อความหลากหลายของพืชและสมบัติทางกายภาพของดินในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนหน้า 1027 หน้า

ผู้แต่ง ขรรค์ชัย ประสานัย , สุภัทรา ถึกสถิตย์ , นพรัตน์ คิคคุริวาระ , วาทินี กฤษณะพันธ์ ,

 

ระบบเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นป่าสงวน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้: งานวิจัยไทยพลังขับเคลื่อนสู่ ประเทศไทย 4.0

ชื่อหนังสือ ระบบเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นป่าสงวน

จำนวนหน้า 119 หน้า

ผู้แต่ง วชรินทร์ แก้วอภิชัย ,

 

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อจำแนกป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มนํ้าที่มีการสร้างเขื่อนสองรูปแบบ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 67-74

ผู้แต่ง ศิรสิทธิ์ วงศ์วาสนา , สุระ พัฒนเกียรติ , ธรรมรัตน์ พุทธไทย ,

 

Culm density and fiber morphology of Dendrocalamus asper and Dendrocalamus membranaceus

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

จำนวนหน้า 1027 หน้า

ผู้แต่ง Korawit Chitbanyong , Sawitree Pisuttipiched , Buapan Puangsin ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 245 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University