การทำป่าไม้

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 23,823 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (347)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (100)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (580)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (238)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,931)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,745)

   การอารักขาพืช (763)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (206)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,933)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,158)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (468)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,268)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,409)

   โภชนาการของมนุษย์ (313)

   มลภาวะ (151)

   ระเบียบวิธีวิจัย (87)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 215 รายการ   
 

ผลกระทบจากการทำไม้บนพื้นที่สูงต่อความหลากหลายของพืชและสมบัติทางกายภาพของดินในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ ผลกระทบจากการทำไม้บนพื้นที่สูงต่อความหลากหลายของพืชและสมบัติทางกายภาพของดินในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนหน้า 1027 หน้า

ผู้แต่ง ขรรค์ชัย ประสานัย , สุภัทรา ถึกสถิตย์ , นพรัตน์ คิคคุริวาระ , วาทินี กฤษณะพันธ์ ,

 

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อจำแนกป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มนํ้าที่มีการสร้างเขื่อนสองรูปแบบ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 67-74

ผู้แต่ง ศิรสิทธิ์ วงศ์วาสนา , สุระ พัฒนเกียรติ , ธรรมรัตน์ พุทธไทย ,

 

Culm density and fiber morphology of Dendrocalamus asper and Dendrocalamus membranaceus

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

จำนวนหน้า 1027 หน้า

ผู้แต่ง Korawit Chitbanyong , Sawitree Pisuttipiched , Buapan Puangsin ,

 

เก้าอี้บำบัดพึ่งพาตนเอง ฝีมือเด็กนักเรียนชาวเขา อำเภอแม่จัน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 641 หน้า 82-83

ผู้แต่ง สาวบางแค 22, นามแฝง ,

 

การเลือกไม้ยืนต้นที่เหมาะสมในระบบวนเกษตรโดยการประยุกต์ใช้เทคนิค AHP

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารวนศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 36 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 79-88

ผู้แต่ง สุรินทร์ อ้นพรม , กิตติพล เพิ่มพูล ,

 

การศึกษาการอาบน้ำยาไม้ยางพาราเพื่อต้านทานไฟด้วยสารประกอบโบรอน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารวนศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 36 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 129-135

ผู้แต่ง ทิพย์วิมล สุวรรณโณ , ธีระ วีณิน , ทรงกลด จารุสมบัติ ,

 

สังคมพืชไม้ป่าระยะเริ่มต้นพัฒนาในพื้นที่ป่าชุมชนอนุรักษ์ 3 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ สังคมพืชไม้ป่าระยะเริ่มต้นพัฒนาในพื้นที่ป่าชุมชนอนุรักษ์ 3 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว

จำนวนหน้า 1027 หน้า

ผู้แต่ง ปารีณา ธนโรจนกุล , ปารีณา ธนโรจนกุล , พฤทธิ์ ราชรักษ์ , พฤทธิ์ ราชรักษ์ , วิรงรอง ดวงใจ , วิรงรอง ดวงใจ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 215 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University