วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 26,031 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (367)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (107)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (642)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (250)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,376)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,450)

   การอารักขาพืช (835)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (249)

   การทำป่าไม้ (245)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,198)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,236)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (540)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,404)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,605)

   โภชนาการของมนุษย์ (338)

   มลภาวะ (169)

   ระเบียบวิธีวิจัย (92)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 249 รายการ   
 

การศึกษาการลดอุณหภูมิผลส้มขั้นต้นด้วยอากาศเย็นแบบบังคับจากเครื่องระเหยน้ำ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 147-149

ผู้แต่ง กัญตนา หลอดทองหลาง ,

 

การพัฒนาข้าวกล้องปลอดเชื้อรา และอะฟลาทอกซิน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร KU สร้างสรรค์ข้าวไทย ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี

ชื่อหนังสือ การพัฒนาข้าวกล้องปลอดเชื้อรา และอะฟลาทอกซิน

จำนวนหน้า 240 หน้า

ผู้แต่ง พิลาณี ไวถนอมสัตย์ , ปริศนา สิริอาชา , วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต ,

 

ความปลอดภัยในการบริโภคข้าวไทยอยู่ในเกณฑ์ดีตามข้อกำหนด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร KU สร้างสรรค์ข้าวไทย ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี

ชื่อหนังสือ ความปลอดภัยในการบริโภคข้าวไทยอยู่ในเกณฑ์ดีตามข้อกำหนด

จำนวนหน้า 240 หน้า

ผู้แต่ง วราภา มหากาญจนกุล , ธนภูมิ มณีบุญ , น้ำผึ้ง อนุกูล , พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ , จันทร์แรม รูปขำ , ชนัญญา ช่วยศรีนวล ,

 

สารเอทีฟอนตกค้างในทุเรียนบ่ม อันตรายจริงหรือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 192-194

ผู้แต่ง พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล ,

 

ระดับอุณหภูมิความร้อนในการควบคุมแมลงศัตรูสมุนไพรอบแห้ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 35 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 197-209

ผู้แต่ง ภาวินี หนูชนะภัย , รังสิมา เก่งการพานิช , จารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม ,

 

ผลของซูโครสและซิเตรทร่วมกับโซเดียมคลอไรด์ต่อการป้องกันการสูญเสียสภาพของโปรตีนกล้ามเนื้อและผลผลิตของกุ้งขาว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ผลของซูโครสและซิเตรทร่วมกับโซเดียมคลอไรด์ต่อการป้องกันการสูญเสียสภาพของโปรตีนกล้ามเนื้อและผลผลิตของกุ้งขาว

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง อัจฉรา ทรงพระ , นที สดภิบาล , นฤมล จอมมาก , ปัทมา ระตะนะอาพร ,

 

สารสกัดผักพื้นบ้านภาคใต้ต่อความคงตัวน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในสภาวะเร่ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ สารสกัดผักพื้นบ้านภาคใต้ต่อความคงตัวน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในสภาวะเร่ง

จำนวนหน้า 1027 หน้า

ผู้แต่ง สุภาษิต ชูกลิ่น , ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น ,

 

การควบคุมโรคผลเน่าของส้มโดยใช้น้ำส้มควันไม้และสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 35 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 100-109

ผู้แต่ง ณัฐนัย วิสิทธวงศ์ , สรัญยา ณ ลำปาง ,

 

การเก็บรักษาผลฟักข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร Postharvest Newsletter (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า ปกหลัง

ผู้แต่ง ศิริชัย กัลยาณรัตน์ , เฉลิมชัย วงษ์อารี , มัณฑนา บัวหนอง , นฐนรรค์ มีจั่นเพ็ชร์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 249 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University