วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,211 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (329)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (90)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (581)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (232)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,908)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,374)

   การอารักขาพืช (687)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (229)

   การทำป่าไม้ (182)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,533)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (984)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (446)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,087)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,318)

   โภชนาการของมนุษย์ (306)

   มลภาวะ (144)

   ระเบียบวิธีวิจัย (69)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 231 รายการ   
 

Effects of radio frequency heating and storage time on physical and chemical properties of rough rice cv. Khao Dawk Mali 105

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 97-109

ผู้แต่ง Wornwimol Wangspa , Suchada Vearasilp , Yaowaluk Chanbang ,

 

ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพการเก็บรักษาสับปะรดห้วยมุ่นตัดแต่ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 150-152

ผู้แต่ง กัญตนา หลอดทองหลาง ,

 

ศักยภาพน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสในการไล่ด้วงงวงข้าวโพด Sitophilus zeamais (Motschulsky)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร วารสารเกษตร

ปีที่ (Vol.) 34 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 437-447

ผู้แต่ง จิรวัฒน์ เอี่ยมใจดี , ปภพ สินชยกุล , วิชัย สรพงษ์ไพศาล ,

 

Variation of milling and grain physical quality of dry season Pathum Thani 1 in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 191-202

ผู้แต่ง Thitinan Sreethong , Chanakan Prom-u-thai , Benjavan Rerkasem , Bernard Dell , Sansanee Jamjod ,

 

การศึกษาการลดอุณหภูมิผลส้มขั้นต้นด้วยอากาศเย็นแบบบังคับจากเครื่องระเหยน้ำ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 147-149

ผู้แต่ง กัญตนา หลอดทองหลาง ,

 

ผลของช่องระบายอากาศต่อความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูกขนาดมิติฐานมาตรฐาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ ผลของช่องระบายอากาศต่อความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูกขนาดมิติฐานมาตรฐาน

จำนวนหน้า 1022 หน้า

ผู้แต่ง รชยา ธชเสถียร , เลอพงศ์ จารุพันธ์ ,

 

Effect of 4-hexylresocinol and ascorbic acid on enzymatic browning reduction and vitamin c content of fresh-cut green apple

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

จำนวนหน้า 1022 หน้า

ผู้แต่ง Siya Hun , Nutthachai Pongprasert , Pongphen Jitareerat , Panida Boonyarithongchai , Varit Srilaong ,

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดจุดดำกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) ที่แช่ในสารสกัดเศษเหลือเห็ดเข็มทองระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดจุดดำกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) ที่แช่ในสารสกัดเศษเหลือเห็ดเข็มทองระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง

จำนวนหน้า 923 หน้า

ผู้แต่ง อัฐษฎางค์ ศรีวิเชียร , ประภัสสร แสนธิ , เปรมวดี เทพวงศ์ ,

 

รูปแบบการปรับตัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากช้างในพื้นที่ หมู่7 บ้านอ่างเสือดำ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ รูปแบบการปรับตัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากช้างในพื้นที่ หมู่7 บ้านอ่างเสือดำ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนหน้า 923 หน้า

ผู้แต่ง ดาริน ลัดกรูด , พีรชัย กุลชัย ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 231 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University