วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 353 รายการ   
 

การยืดอายุการเก็บรักษาพริกขี้หนูพันธุ์ยอดสน หลังการเก็บเกี่ยวด้วยไอหมอกจากสารสกัดฟ้าทะลายโจร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 152-153

ผู้แต่ง กัญตนา หลอดทองหลาง ,

 

การลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในโหระพาหลังการเก็บเกี่ยวด้วยน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นกรด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 128-130

ผู้แต่ง กัญตนา หลอดทองหลาง ,

 

ผลของอุณหภูมิการขนส่งต่อคุณภาพของผลส้ม (Citrus reticulata Blanco) ในประเทศจีน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 181-183

ผู้แต่ง กัญตนา หลอดทองหลาง ,

 

ยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองด้วยสารเคลือบจากแป้งกล้วย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 12 หน้า 156-158

ผู้แต่ง กัญตนา หลอดทองหลาง ,

 

การเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่าง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร Postharvest Newsletter

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 5-7

ผู้แต่ง เนตรนภิส เขียวขำ ,

 

ผลของโอโซนไมโครบับเบิลต่อการลดปริมาณสารตกค้างคลอไพริฟอสในผลส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ำผึ้ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร Postharvest Newsletter

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า ปกหลัง

ผู้แต่ง กานดา หวังชัย ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 353 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University