วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 25,697 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (357)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (102)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (683)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (291)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,652)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,285)

   การอารักขาพืช (890)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (290)

   การทำป่าไม้ (198)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,122)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,120)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (527)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,236)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,628)

   โภชนาการของมนุษย์ (390)

   มลภาวะ (160)

   ระเบียบวิธีวิจัย (73)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 295 รายการ   
 

สาร 1-MCP ช่วยยืดอายุการเก็บ-ยืดระยะเวลาการวางจำหน่ายกล้วยไข่เพื่อการส่งออก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 689 หน้า 50-51

ผู้แต่ง นวลศรี โชตินันทน์ ,

 

ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผลสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 180-182

ผู้แต่ง กัญตนา หลอดทองหลาง ,

 

Effects of radio frequency heating and storage time on physical and chemical properties of rough rice cv. Khao Dawk Mali 105

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 97-109

ผู้แต่ง Wornwimol Wangspa , Suchada Vearasilp , Yaowaluk Chanbang ,

 

ชะลอการเกิดโรคขั้วผลเน่าในผลกล้วยหอมโดยการรมด้วยน้ำมันกานพลู (สภาพตู้บ่ม)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 182-184

ผู้แต่ง กัญตนา หลอดทองหลาง ,

 

ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพการเก็บรักษาสับปะรดห้วยมุ่นตัดแต่ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 150-152

ผู้แต่ง กัญตนา หลอดทองหลาง ,

 

Use of wood vinegar as fungus and malodor retarding agent for natural rubber products

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร วารสารสงขลานครินทร์ (ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 87-92

ผู้แต่ง Juntima Chungsiriporn , Prukraya Pongyeela , Jutarut Iewkittayakorn ,

 

แฟ้มวิจัยสู่ชาวสวน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 9 หน้า 217-221

ผู้แต่ง กัญตนา หลอดทองหลาง ,

 

ศักยภาพน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสในการไล่ด้วงงวงข้าวโพด Sitophilus zeamais (Motschulsky)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร วารสารเกษตร

ปีที่ (Vol.) 34 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 437-447

ผู้แต่ง จิรวัฒน์ เอี่ยมใจดี , ปภพ สินชยกุล , วิชัย สรพงษ์ไพศาล ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 295 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University