วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 23,823 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (347)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (100)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (580)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (238)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,931)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,745)

   การอารักขาพืช (763)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (206)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,933)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,158)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (468)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,268)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,409)

   โภชนาการของมนุษย์ (313)

   มลภาวะ (151)

   ระเบียบวิธีวิจัย (87)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 206 รายการ   
 

การพัฒนาข้าวกล้องปลอดเชื้อรา และอะฟลาทอกซิน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร KU สร้างสรรค์ข้าวไทย ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี

ชื่อหนังสือ การพัฒนาข้าวกล้องปลอดเชื้อรา และอะฟลาทอกซิน

จำนวนหน้า 240 หน้า

ผู้แต่ง พิลาณี ไวถนอมสัตย์ , ปริศนา สิริอาชา , วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต ,

 

ความปลอดภัยในการบริโภคข้าวไทยอยู่ในเกณฑ์ดีตามข้อกำหนด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร KU สร้างสรรค์ข้าวไทย ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี

ชื่อหนังสือ ความปลอดภัยในการบริโภคข้าวไทยอยู่ในเกณฑ์ดีตามข้อกำหนด

จำนวนหน้า 240 หน้า

ผู้แต่ง วราภา มหากาญจนกุล , ธนภูมิ มณีบุญ , น้ำผึ้ง อนุกูล , พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ , จันทร์แรม รูปขำ , ชนัญญา ช่วยศรีนวล ,

 

สารเอทีฟอนตกค้างในทุเรียนบ่ม อันตรายจริงหรือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 192-194

ผู้แต่ง พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล ,

 

ผลของซูโครสและซิเตรทร่วมกับโซเดียมคลอไรด์ต่อการป้องกันการสูญเสียสภาพของโปรตีนกล้ามเนื้อและผลผลิตของกุ้งขาว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ผลของซูโครสและซิเตรทร่วมกับโซเดียมคลอไรด์ต่อการป้องกันการสูญเสียสภาพของโปรตีนกล้ามเนื้อและผลผลิตของกุ้งขาว

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง อัจฉรา ทรงพระ , นที สดภิบาล , นฤมล จอมมาก , ปัทมา ระตะนะอาพร ,

 

สารสกัดผักพื้นบ้านภาคใต้ต่อความคงตัวน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในสภาวะเร่ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ สารสกัดผักพื้นบ้านภาคใต้ต่อความคงตัวน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในสภาวะเร่ง

จำนวนหน้า 1027 หน้า

ผู้แต่ง สุภาษิต ชูกลิ่น , ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น ,

 

การเก็บรักษาผลฟักข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร Postharvest Newsletter (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า ปกหลัง

ผู้แต่ง ศิริชัย กัลยาณรัตน์ , เฉลิมชัย วงษ์อารี , มัณฑนา บัวหนอง , นฐนรรค์ มีจั่นเพ็ชร์ ,

 

ผลของสารเอทิฟอนและฤดูกาลเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของมะละกอพันธุ์แขกดำและพันธุ์ฮอลแลนด์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 180-182

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

4. การเก็บรักษาข้าวเปลือก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร ข้าวหอมมะลิ ห้อมหอม คงความหอมข้าวหอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่

ชื่อหนังสือ 4. การเก็บรักษาข้าวเปลือก

จำนวนหน้า 58 หน้า

ผู้แต่ง ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล ,

 

5. การจัดการภายในโรงสี: 5.2 การเก็บรักษาข้าวเปลือกแห้งหอมมะลิ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร ข้าวหอมมะลิ ห้อมหอม คงความหอมข้าวหอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่

ชื่อหนังสือ 5. การจัดการภายในโรงสี: 5.2 การเก็บรักษาข้าวเปลือกแห้งหอมมะลิ

จำนวนหน้า 58 หน้า

ผู้แต่ง อรอนงค์ นัยวิกุล , ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล , สิรี ชัยเสรี , วรรณี จิรภาคย์กุล , ปรารถนา ปรารถนาดี , เยาวภา หล่อเจริญผล , อภิชญา ลีลาวณิชกุล , วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 206 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University