วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,156 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (323)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (94)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (557)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (200)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,517)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,400)

   การอารักขาพืช (659)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (197)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,614)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,037)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (449)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,199)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,316)

   โภชนาการของมนุษย์ (296)

   มลภาวะ (121)

   ระเบียบวิธีวิจัย (77)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 197 รายการ   
 

ผลของภาชนะบรรจุและโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 181-183

ผู้แต่ง กัญตนา หลอดทองหลาง ,

 

ไม่ระบุ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง จันทร์เพ็ญ ศรีณรงค์ , สุขสวัสดิ์ พลพินิจ , วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล ,

 

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณวิตามินอี (โทโคไตรอินอลและโทโคฟีรอล) และแกมมาออริซานอลระหว่างการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวกล้องของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จากแหล่งปลูกที่ต่างกัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณวิตามินอี (โทโคไตรอินอลและโทโคฟีรอล) และแกมมาออริซานอลระหว่างการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวกล้องของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จากแหล่งปลูกที่ต่างกัน

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง พรเทพ สีวันนา , วันชัย จันทร์ประเสริฐ , ภคินี อัครเวสสะพงศ์ ,

 

4. การเก็บรักษาข้าวเปลือก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร ข้าวหอมมะลิ ห้อมหอม คงความหอมข้าวหอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่

ชื่อหนังสือ 4. การเก็บรักษาข้าวเปลือก

จำนวนหน้า 58 หน้า

ผู้แต่ง ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล ,

 

5. การจัดการภายในโรงสี: 5.2 การเก็บรักษาข้าวเปลือกแห้งหอมมะลิ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร ข้าวหอมมะลิ ห้อมหอม คงความหอมข้าวหอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่

ชื่อหนังสือ 5. การจัดการภายในโรงสี: 5.2 การเก็บรักษาข้าวเปลือกแห้งหอมมะลิ

จำนวนหน้า 58 หน้า

ผู้แต่ง อรอนงค์ นัยวิกุล , ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล , สิรี ชัยเสรี , วรรณี จิรภาคย์กุล , ปรารถนา ปรารถนาดี , เยาวภา หล่อเจริญผล , อภิชญา ลีลาวณิชกุล , วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ ,

 

5. การจัดการภายในโรงสี: 5.4 การเก็บรักษาข้าวสาร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร ข้าวหอมมะลิ ห้อมหอม คงความหอมข้าวหอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่

ชื่อหนังสือ 5. การจัดการภายในโรงสี: 5.4 การเก็บรักษาข้าวสาร

จำนวนหน้า 58 หน้า

ผู้แต่ง อรอนงค์ นัยวิกุล , ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล , สิรี ชัยเสรี , วรรณี จิรภาคย์กุล , ปรารถนา ปรารถนาดี , เยาวภา หล่อเจริญผล , อภิชญา ลีลาวณิชกุล , วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ ,

 

8. การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดการสูญเสียความหอมของข้าวหอมมะลิในระหว่างการขนส่ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร ข้าวหอมมะลิ ห้อมหอม คงความหอมข้าวหอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่

ชื่อหนังสือ 8. การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดการสูญเสียความหอมของข้าวหอมมะลิในระหว่างการขนส่ง

จำนวนหน้า 58 หน้า

ผู้แต่ง ปรารถนา ปรารถนาดี , อภิชญา ลีลาวณิชกุล ,

 

การพัฒนาข้าวกล้องปลอดเชื้อรา และอะฟลาทอกซิน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร KU สร้างสรรค์ข้าวไทย ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี

ชื่อหนังสือ การพัฒนาข้าวกล้องปลอดเชื้อรา และอะฟลาทอกซิน

จำนวนหน้า 240 หน้า

ผู้แต่ง พิลาณี ไวถนอมสัตย์ , ปริศนา สิริอาชา , วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต ,

 

ความปลอดภัยในการบริโภคข้าวไทยอยู่ในเกณฑ์ดีตามข้อกำหนด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร KU สร้างสรรค์ข้าวไทย ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี

ชื่อหนังสือ ความปลอดภัยในการบริโภคข้าวไทยอยู่ในเกณฑ์ดีตามข้อกำหนด

จำนวนหน้า 240 หน้า

ผู้แต่ง วราภา มหากาญจนกุล , ธนภูมิ มณีบุญ , น้ำผึ้ง อนุกูล , พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ , จันทร์แรม รูปขำ , ชนัญญา ช่วยศรีนวล ,

 

การเกิดจุดดำและการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่แช่ในสารสกัดจากส่วนเหลือจากการตัดแต่งเห็ดหอม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การเกิดจุดดำและการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่แช่ในสารสกัดจากส่วนเหลือจากการตัดแต่งเห็ดหอม

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง ประภัสสร แสนธิ , จีรวรรณ มณีโรจน์ , เปรมวดี เทพวงศ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 197 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University