การอารักขาพืช

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 26,031 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (367)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (107)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (642)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (250)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,376)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,450)

   การอารักขาพืช (835)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (249)

   การทำป่าไม้ (245)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,198)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,236)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (540)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,404)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,605)

   โภชนาการของมนุษย์ (338)

   มลภาวะ (169)

   ระเบียบวิธีวิจัย (92)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 835 รายการ   
 

โรคราน้ำค้างในแมงลัก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 168

ผู้แต่ง อรพรรณ วิเศษสังข์ ,

 

มาอัปเดตข้อมูลสารป้องกันกำจัดแมลงและไรศัตรูพืชกันดีกว่า (ตอนที่ 2)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 170-173

ผู้แต่ง สุเทพ สหายา ,

 

สารสกัดจากพืชควบคุมแมลง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2561

ผู้แต่ง วสกร บัลลังก์โพธิ์ ,

 

พริกใบลาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 170

ผู้แต่ง อรพรรณ วิเศษสังข์ ,

 

โรคเหี่ยวของโหระพา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 171-174

ผู้แต่ง อรพรรณ วิเศษสังข์ ,

 

หนอนหัวดำมะพร้าวระบาดในปาล์มน้ำมัน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 175-178

ผู้แต่ง สุเทพ สหายา ,

 

ปราชญ์มะพร้าวบางละมุง ใช้ธรรมชาติกำจัดศัตรูมะพร้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 651 หน้า 58-59

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวอ่อน-มะพร้าวแกง อย่างยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 651 หน้า 60, 62

ผู้แต่ง สาวบางแค 22, นามแฝง ,

 

การระบาดของโรคราแป้งและความต้านทานโรคของพันธุ์ยาง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารยางพารา

ปีที่ (Vol.) 38 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 3-16

ผู้แต่ง อารมณ์ โรจน์สุจิตร , ภรภัทร สุชาติกูล ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 835 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University