การอารักขาพืช

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 844 รายการ   
 

เพลี้ยแป้งและมด ภัยร้ายของชาวสับปะรดโรงงาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร พลังเกษตร

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 49-61

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ความเครียดของพืชจากสิ่งแวดล้อมผิดปกติ (ตอน 1)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 115-117

ผู้แต่ง ยงยุทธ โอสถสภา ,

 

ไขข้อข้องใจ โรคไฟทอปธอราในทุเรียน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 119-123

ผู้แต่ง วรรณภา เสนาดี ,

 

Talaromyces tratensis KUFA 0091 ราปฏิปักษ์ทนร้อนชนิดใหม่ ควบคุมโรคพืช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 164-167

ผู้แต่ง ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ ,

 

หนอนกระทู้หอม บุกถั่วเขียวหลังนา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 169-172

ผู้แต่ง สุเทพ สหายา ,

 

ย้อนรอยการระบาดแมลงศัตรูพืชต่างถิ่นที่สำคัญและไรสี่ขามะพร้าวที่ถูกลืม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 159-163

ผู้แต่ง สุเทพ สหายา ,

 

ความส้มพันธ์ระหว่างมดกับเพลี้ยแป้ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 141-143

ผู้แต่ง สุเทพ สหายา ,

 

อากาศแห้งแล้ง ให้ระวัง 2 หนอนถั่วเขียว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 15

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 844 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University