การอารักขาพืช

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,156 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (323)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (94)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (557)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (200)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,517)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,400)

   การอารักขาพืช (659)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (197)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,614)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,037)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (449)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,199)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,316)

   โภชนาการของมนุษย์ (296)

   มลภาวะ (121)

   ระเบียบวิธีวิจัย (77)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 659 รายการ   
 

เตือนราน้ำค้างในพืชตระกูลแตงระบาด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 639 หน้า 27

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การป้องกันกำจัดโรคสำคัญในการผลิตหัวพันธุ์หอมแบ่ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 153-156

ผู้แต่ง อรพรรณ วิเศษสังข์ ,

 

ดาวเรืองเหี่ยว เกิดจากสาเหตุใด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 157

ผู้แต่ง อรพรรณ วิเศษสังข์ ,

 

ด้วงงวงมันเทศ ศัตรูหมายเลข 1 ในการปลูกมันเทศ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 175-176

ผู้แต่ง สุเทพ สหายา ,

 

โรคเหี่ยวสับปะรด ชี้อนาคตสับปะรดไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 177-180

ผู้แต่ง สุเทพ สหายา ,

 

แนวทางการพัฒนา Bacillus thuringiensis JC590 ในรูปแบบผงแห้งและประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก, Spodoptera litura (F.)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ แนวทางการพัฒนา Bacillus thuringiensis JC590 ในรูปแบบผงแห้งและประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก, Spodoptera litura (F.)

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง รัตนาภรณ์ ช้างอยู่ , จริยา จันทร์ไพแสง , ประกาย ราชณุวงษ์ ,

 

Effect of soil arsenic concentration on growth and arsenic concentration in Hawm Klong Luang 1 rice seedling

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง Kim Sok Heng Te , Khwunta Khawmee , Jumpen Onthong ,

 

Identification of root-knot nematodes on turfs in a golf course

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง Pitchaporn Pruengpradit , Buncha Chinnasri , Anongnuch Sasnarukkit ,

 

ศักยภาพของราก่อโรคแมลง Beauveria bassiana และรา Metarhizium anisopliae ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ศักยภาพของราก่อโรคแมลง Beauveria bassiana และรา Metarhizium anisopliae ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง อาภรณ์ ปั้นทองคำ , อนงค์นุช สาสนรักกิจ , อรอุมา เพียซ้าย ,

 

ความทนทานของอนุภาคไวรัส เอ็นพีวี ต่อแสงยูวีด้วยเทคนิค Starch-encapsulation

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ความทนทานของอนุภาคไวรัส เอ็นพีวี ต่อแสงยูวีด้วยเทคนิค Starch-encapsulation

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี , ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ , สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 659 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University