การอารักขาพืช

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 23,823 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (347)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (100)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (580)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (238)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,931)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,745)

   การอารักขาพืช (763)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (206)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,933)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,158)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (468)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,268)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,409)

   โภชนาการของมนุษย์ (313)

   มลภาวะ (151)

   ระเบียบวิธีวิจัย (87)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 763 รายการ   
 

พริกใบลาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 170

ผู้แต่ง อรพรรณ วิเศษสังข์ ,

 

โรคเหี่ยวของโหระพา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 171-174

ผู้แต่ง อรพรรณ วิเศษสังข์ ,

 

หนอนหัวดำมะพร้าวระบาดในปาล์มน้ำมัน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 175-178

ผู้แต่ง สุเทพ สหายา ,

 

เฟินกับหอย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ไม้ดอกไม้ประดับ

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 243 หน้า 79-80

ผู้แต่ง วัชระ โพธิ์เกตุ ,

 

แฟ้มวิจัยสู่ชาวสวน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 217-221

ผู้แต่ง กัญตนา หลอดทองหลาง ,

 

การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคน Parmotrema sp.

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคน Parmotrema sp.

จำนวนหน้า 1027 หน้า

ผู้แต่ง วัชราภรณ์ พันชัย , สุรีย์พร เจรียงประเสริฐ , ปิยะนุช เนียมทรัพย์ , ศรีกาญจนา คล้ายเรือง ,

 

บริษัท พีค อโกรเคมี 2 จำกัด เดินหน้าแก้ปัญหาโรคไฟท็อปธอร่า หรือ โรครากเน่า โคนเน่า ในทุเรียนนอกฤดูด้วย พีค รูทเตอร์ และ พีค รับเบอร์ ได้ผลจริง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เมืองไม้ผลและพืชสุขภาพ

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 191 หน้า 55-60

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ระวังเพลี้ยอ่อน หนอนใยผัก บุกแปลงคะน้า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 646 หน้า 33

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

หมอเกษตรทองกวาว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 641 หน้า 85-86

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ก่อนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 124-125

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 763 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University