พืชศาสตร์และการผลิต

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,156 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (323)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (94)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (557)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (200)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,517)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,400)

   การอารักขาพืช (659)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (197)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,614)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,037)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (449)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,199)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,316)

   โภชนาการของมนุษย์ (296)

   มลภาวะ (121)

   ระเบียบวิธีวิจัย (77)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,400 รายการ   
 

ฮาโวเทีย ไม้ประดับขนาดเล็ก น่ารัก ของอัญชลี อรุณ ที่ระยอง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 639 หน้า 36, 38

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

 

แตงกวาลอยฟ้า ที่บ้านนา นครนายก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 639 หน้า 40

ผู้แต่ง ทิดโส โม้ระเบิด, นามแฝง ,

 

กล้วยไม้ไทยน่าปลูก ตอน เอื้องสามปอย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 639 หน้า 32-35

ผู้แต่ง คมสัน ศรีตัน ,

 

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรพัทลุงเจ๋ง ปลูกมะนาวขายกิ่งตอน รายได้เดือนละหมื่น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 84

ผู้แต่ง บุญทวี ทองร่วง ,

 

กุ่มบก ต้นไม้ในพุทธประวัติ ดอกสวย กินได้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 54

ผู้แต่ง สมิทธิชัย สุกปลั่ง ,

 

เรื่องเล่าว่าด้วยข้าวของโลก ตอน ข้าวอินเดีย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 72-73

ผู้แต่ง กรรณิกา เพชรแก้ว ,

 

เกษตรกรอมลอง เปลี่ยนทำนามาปลูกหญ้าหวาน รายได้เพิ่ม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 50-51

ผู้แต่ง การุณย์ มะโนใจ ,

 

บ้านสวนคลายทุกข์ อำนาจเจริญ ปลูกกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 เจาะตลาดอีสานใต้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 47-48

ผู้แต่ง สาวบางแค 22, นามแฝง ,

 

กล้วยหอมทองแดนใต้ ส่งออกญี่ปุ่น สัปดาห์ละ 100 ตัน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 44

ผู้แต่ง อัศวิน ภักฆวรรณ ,

 

ผักปลังใหญ่ยักษ์ ที่พะเยา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 40, 42

ผู้แต่ง การุณย์ มะโนใจ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,400 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University