พืชศาสตร์และการผลิต

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 23,823 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (347)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (100)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (580)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (238)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,931)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,745)

   การอารักขาพืช (763)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (206)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,933)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,158)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (468)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,268)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,409)

   โภชนาการของมนุษย์ (313)

   มลภาวะ (151)

   ระเบียบวิธีวิจัย (87)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,745 รายการ   
 

เห็ดเรืองแสง สิรินรัศมี (Neonothopanus nambi (Speg.) R.H. Petersen and Krisai)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 1-7, 9-16

ผู้แต่ง วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ ,

 

เทคนิคการเพาะและการดูแลรักษาเห็ดนางรม-นางฟ้า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 17-23

ผู้แต่ง ศตนัน พรรณอภัยพงศ์ ,

 

เห็ดร่างแห หรือเห็ดเยื่อไผ่ เห็ดเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 25-30

ผู้แต่ง ธนภักษ์ อินยอด ,

 

เห็ดมิวกี้ (Milky) เห็ดหิมะ หรือหิมาลัย เห็ดที่น่าสนใจสร้างรายได้เสริมธุรกิจครอบครัว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 31-36

ผู้แต่ง ธนภักษ์ อินยอด , ธนภัทร เติมอารมย์ ,

 

แนวทางการเพาะเห็ดตับเต่า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 37-41

ผู้แต่ง สิริโรจน์ เจนเจริญ ,

 

เห็ดโคนเห็ดป่าแห่งเมืองไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 42-47

ผู้แต่ง สิริโรจน์ เจนเจริญ ,

 

มารู้จัก หลินจือไม้ไผ่ เบตง สุดยอดสรรพคุณทางยา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 48-52

ผู้แต่ง ณัฐพัชร์ ศรีหะนัลต ,

 

การเพาะเลี้ยงและการแปรรูปเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) ของฟาร์มเห็ด S.K.P วังจันทร์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 53-64

ผู้แต่ง เสกสรร ชาญกระโทก ,

 

เกษตรก้าวหน้า-เกษตรกรก้าวตาม (22)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 72-82

ผู้แต่ง สุรพงษ์ โกสิยะจินดา ,

 

กล้วยน้ำว้ายักษ์ มหัศจรรย์พืชเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ สู่วิถีมั่นคง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 53-54

ผู้แต่ง พัฒนา นรมาศ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,745 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University