พืชศาสตร์และการผลิต

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,467 รายการ   
 

สมุนไพรอภัยภูเบศร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 76-77

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ปลูกผักขั้นเทพ หลังคาสีเขียว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 78-79

ผู้แต่ง ทิดโส โม้ระเบิด, นามแฝง ,

 

มะตูมแขก ไม้พลัดถิ่น สู่ผักริมรั้วคู่ครัวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 80-81

ผู้แต่ง จันทร์วิภา รัตนอานันต์ ,

 

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาไม้ผลให้ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 87

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กล้วยพันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตสูง คุณค่าทางโภชนาการชนะเลิศ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 109

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

อะโวกาโดพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ จังหวัดเลย สร้างกำไรงาม จับตลาดคนรักสุขภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 116

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ข้าวไทย บันไดขั้นแรก ๆ สู่การเป็นเภสัชโอชา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 120-121

ผู้แต่ง กฤช เหลือละมัย ,

 

ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับ ชนิด Hep 3B และ Hep G2 ของสาร astrakurkurone จากเห็ดเผาะ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร จุลสารข้อมูลสมุนไพร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 1

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ดาวเรืองฝรั่งกับการรักษาแผล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร จุลสารข้อมูลสมุนไพร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 3-12

ผู้แต่ง อรัญญา ศรีบุศราคัม ,

 

คุณประโยชน์หญ้าหนวดแมว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร จุลสารข้อมูลสมุนไพร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 13-19

ผู้แต่ง พนิดา ใหญ่ธรรมสาร ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,467 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University