พืชศาสตร์และการผลิต

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 26,031 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (367)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (107)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (642)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (250)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,376)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,450)

   การอารักขาพืช (835)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (249)

   การทำป่าไม้ (245)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,198)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,236)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (540)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,404)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,605)

   โภชนาการของมนุษย์ (338)

   มลภาวะ (169)

   ระเบียบวิธีวิจัย (92)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 6,450 รายการ   
 

ชมพู่ยักษ์ไต้หวัน กับ ชมพู่สตรอเบอรี่ สุดยอดชมพู่พันธุ์ใหม่จากไต้หวัน ปลูกที่สวนคุณลี กิโลกรัมละ 200 บาท

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 12, 14, 16

ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ ,

 

สร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีด้วยสวนขวดและสวนถาด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 22-24

ผู้แต่ง กรกต มรรคสมุทร ,

 

เมื่อกะหล่ำปลีลงจากดอย สู่พื้นที่ราบลำปาง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 36, 38

ผู้แต่ง นัย บำรุงเวช ,

 

ถั่วเหลืองอินทรีย์ฟาร์มคุณทวด ที่เชียงราย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 46-47

ผู้แต่ง องอาจ ตัณฑวณิช ,

 

มทร.ธัญบุรี เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ใช้เทคนิคชีวภาพแก้ปัญหาเกษตรกร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 50-51

ผู้แต่ง ชลธิชา ศรีอุบล ,

 

มะม่วงแปลกและหายาก ที่สวนคุณลี พิจิตร ปลูกง่าย ราคาดี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 662 หน้า 16, 18, 20

ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ ,

 

เกษตรกรบึงกาฬ แบ่งพื้นที่ปลูกไม้ผล สร้างรายได้หลักแสนบาทต่อปี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 62-63

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

 

มะกรูด พืชสวนครัวที่ทุกบ้านควรมี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 662 หน้า 24

ผู้แต่ง อดุลย์ศักดิ์ ไชยราช ,

 

ปลูกสับปะรดแซมสวนยางพาราในช่วงต้นยางเล็กของ ไพศาล แสงเสดาะ ที่บึงกาฬ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 64-65

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

 

คนบึงกาฬปลูกพืชผสมผสาน ลดความเสี่ยง สร้างงาน ทำเงินต่อเนื่อง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 66-67

ผู้แต่ง ณภัทร เจริญวัฒนะ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 6,450 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University