เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,059 รายการ   
 

เจษฎา จันทสร ผู้ยึดหลักพอเพียง สร้างสุขจากไร่นาสวนผสม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 84-87

ผู้แต่ง กิตติภณ เรืองแสน ,

 

เกษตรกรนครราชสีมาเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพเสริม จัดการแบบมีระบบช่วยให้น้ำนมมีคุณภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 88-89

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

 

กิตติธร อุทยารัตน์ เพาะเลี้ยงอเมริกันบูลลี่ไมโครเอ็กโซติก สายเลือดนำเข้า สร้างรายได้งาม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 94-96

ผู้แต่ง มนัส ช่วยบำรุง ,

 

ส่งต้นไม้สวยงามถึงหน้าบ้านด้วยธุรกิจส่งไม้ประดับออนไลน์ Tree2Home

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 714 หน้า 112-113

ผู้แต่ง ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา ,

 

เศรษฐกิจการผลิต การตลาดของกาแฟในสวนผลไม้ จังหวัดจันทบุรีและตราด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 65 ฉบับที่ (No.) 758 หน้า 3-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สศท. 2 เผยผลการศึกษาต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่เปรียบเทียบกับการผลิตข้าวทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 65 ฉบับที่ (No.) 758 หน้า 6-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 65 ฉบับที่ (No.) 758 หน้า 8-9

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ปลูกข้าวไร่ในสวนผลไม้ เกษตรพอเพียงของ บุญเลิศ ปานสวี จังหวัดระนอง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 65 ฉบับที่ (No.) 758 หน้า 10-11

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เส้นใยธรรมชาติ เพิ่มมูลค่าใบสับปะรด สร้างรายได้เกษตรกร จ.ราชบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 65 ฉบับที่ (No.) 759 หน้า 3-4

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

อาหารกำลังจะไม่พอเลี้ยงประชากรโลก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มก. อาวุโสสัมพันธ์

ปีที่ (Vol.) 20 ฉบับที่ (No.) 92 หน้า 8-10

ผู้แต่ง ยงยุทธ เจียมไชยศรี ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,059 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University