เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,211 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (329)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (90)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (581)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (232)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,908)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,374)

   การอารักขาพืช (687)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (229)

   การทำป่าไม้ (182)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,533)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (984)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (446)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,087)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,318)

   โภชนาการของมนุษย์ (306)

   มลภาวะ (144)

   ระเบียบวิธีวิจัย (69)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 4,915 รายการ   
 

แหนมปลา (ตุ้มจิ๋ว) เงินล้าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง 1

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 676 หน้า 100-101

ผู้แต่ง วีระสุทธิ์ โฮสูงเนิน ,

 

ต้นทุนการผลิตปาล์มแต่ละกิโลกรัมมาจากไหน เอาไปใช้อะไร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 208-210

ผู้แต่ง พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ ,

 

ยุทธศาสตร์ผลไม้ไทยฉบับประชาชนชาวหอ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 211-213

ผู้แต่ง หนุ่มเกษตรเบอร์ 34, นามแฝง ,

 

จับเค้กมาใส่โอ่ง แบรนด์อาตี๋โกปี๊ ของดีเมืองโอ่ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 676 หน้า 102-103

ผู้แต่ง ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา ,

 

เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป ขึ้นแท่นเบอร์ 1 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไข่ ตั้งเป้ายอดขายปีหน้า 5,000 ล้าน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สาส์นไก่ & สุกร

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 182 หน้า 67-69

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สองนายกฯ ไก่ไข่ ชี้ทางออกปัญหา สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สาส์นไก่ & สุกร

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 182 หน้า 70-73

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

น้ำเพชรฟาร์ม แรงบันดาลใจสร้างไข่ไก่ไอโอดีน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สาส์นไก่ & สุกร

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 182 หน้า 75-78

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (GMP) ของโรงสีข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (GMP) ของโรงสีข้าว

จำนวนหน้า 860 หน้า

ผู้แต่ง ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ ,

 

พรชัย อินเตอร์เทรด ผู้นำด้านสถานีผลิตน้ำเชื้อสุกรคุณภาพสูง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สาส์นไก่ & สุกร

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 182 หน้า 83-88

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กรมปศุสัตว์ เรียกห้างค้าปลีก จัดระเบียบราคาสุกร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สาส์นไก่ & สุกร

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 182 หน้า 91-94

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 4,915 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University