เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,156 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (323)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (94)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (557)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (200)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,517)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,400)

   การอารักขาพืช (659)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (197)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,614)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,037)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (449)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,199)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,316)

   โภชนาการของมนุษย์ (296)

   มลภาวะ (121)

   ระเบียบวิธีวิจัย (77)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 4,517 รายการ   
 

น้ำเพชรฟาร์มเมล่อนพิจิตรกับการปลูกเมล่อนลงดินในโรงเรือน (ตอนจบ)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 639 หน้า 18, 20, 24, 26

ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ ,

 

ร็อตต์ไวเลอร์ หมาใหญ่ ใจเต็มร้อย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 88-89

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

บ้านปู ชูบ้านเขาสมอคอน ลพบุรี หนึ่งในแบบอย่างชุมชนยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 55-56

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สมาชิกนิคมสหกรณ์พร้าว วันนี้ชีวิตที่มั่นคงด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 39

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

มะเดื่อฝรั่งปลอดสารพิษที่เซฟตี้ฟาร์ม ลำปาง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 639 หน้า 46-49

ผู้แต่ง นัย บำรุงเวช ,

 

สหกรณ์เพื่อการพัฒนาที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 71

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ปลูกผัก เลี้ยงปลา ไม่พึ่งพาสารเคมีแบบอควาโพนิกส์ (Aquaponics)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 63-64

ผู้แต่ง กุณฑล เทพจิตรา ,

 

ครูเปลื้อง เกษตรสิงห์ ทุ่งกุลาร้องไห้ กล้วยหอมทอง โคขุนเด่น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 65

ผู้แต่ง วัชรินทร์ เขจรวงศ์ ,

 

สุดยอดนวัตกรรมจากไผ่ของไทย (ตอนจบ) ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไผ่เลี้ยงหวาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 68, 70

ผู้แต่ง ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา ,

 

เกษตรกรพังงาปลูกผักเหมียง เลี้ยงโคขุน เสริมรายได้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 52

ผู้แต่ง อุษณี เจียมรา ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 4,517 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University