การบริหาร และการออกกฏหมาย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 25,697 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (357)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (102)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (683)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (291)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,652)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,285)

   การอารักขาพืช (890)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (290)

   การทำป่าไม้ (198)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,122)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,120)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (527)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,236)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,628)

   โภชนาการของมนุษย์ (390)

   มลภาวะ (160)

   ระเบียบวิธีวิจัย (73)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 291 รายการ   
 

การประชุม JTC-SPS ไทย-จีน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 175-178

ผู้แต่ง อรทัย เอื้อตระกูล ,

 

ผลกระทบกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ต่องบการเงินปี 2561 และ 2562

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 690 หน้า 115

ผู้แต่ง วิโรจน์ เฉลิมรัตนา ,

 

ร่างแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 686 หน้า 109

ผู้แต่ง วิโรจน์ เฉลิมรัตนา ,

 

เรือสองสัญชาติ ปัญหาหลักของ IUU

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร สัตว์น้ำ

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 353 หน้า 115-117

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การปรับตัวของประมงไทย ภายใต้เงื่อนไข IUU

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร สัตว์น้ำ

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 353 หน้า 123-128

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เกษตรกรร้องรัฐแก้กฎหมายหักภาษี หวั่นกระทบรายย่อย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 35 ฉบับที่ (No.) 830 หน้า 43-47

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กรมประมงแจงข้อเรียกร้องหลังชาวประมงขู่งดจับปลา เตรียมตบเท้าเข้าทำเนียบ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 35 ฉบับที่ (No.) 830 หน้า 50-52

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

นักสัตวบาล ร่วมถก พรบ.วิชาชีพสัตวบาล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 183 หน้า 81-85

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ไขข้อข้องใจกฎหมายการผสมยาในอาหารสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สาส์นไก่ & สุกร

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 182 หน้า 103-106

ผู้แต่ง วรวัฒน์ เมธีวรกิจ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 291 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University