การบริหาร และการออกกฏหมาย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 26,031 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (367)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (107)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (642)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (250)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,376)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,450)

   การอารักขาพืช (835)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (249)

   การทำป่าไม้ (245)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,198)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,236)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (540)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,404)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,605)

   โภชนาการของมนุษย์ (338)

   มลภาวะ (169)

   ระเบียบวิธีวิจัย (92)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 250 รายการ   
 

จากเก็งกำไรค่าเงิน (ตราต่างประเทศ) ถึงเงินสกุลดิจิตอล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 108

ผู้แต่ง วิโรจน์ เฉลิมรัตนา ,

 

ปมปัญหา ใครได้-เสีย พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 661 หน้า 71-72

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

Adaptive environmental law for biodiversity and health issues

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ผู้แต่ง Claire Lajaunie ,

 

ครบเครื่องเรื่องวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 15 ฉบับที่ (No.) 165 หน้า 40-42

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เข้าป่าหาน้ำผึ้ง ใครเป็นเจ้าของ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 641 หน้า 102-103

ผู้แต่ง กรรณิกา เพชรแก้ว ,

 

การตั้งบริษัทโดยผู้ประกอบการคนเดียว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 641 หน้า 114

ผู้แต่ง วิโรจน์ เฉลิมรัตนา ,

 

สายเสมอ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 657 หน้า 112

ผู้แต่ง โอภาส เพ็งเจริญ ,

 

การตัดหนี้สูญ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 648 หน้า 109

ผู้แต่ง วิโรจน์ เฉลิมรัตนา ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 250 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University