การบริหาร และการออกกฏหมาย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,647 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (332)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (98)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (562)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (214)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,666)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,483)

   การอารักขาพืช (664)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (198)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,734)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,079)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (457)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,217)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,342)

   โภชนาการของมนุษย์ (304)

   มลภาวะ (123)

   ระเบียบวิธีวิจัย (81)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 214 รายการ   
 

6. จีเอ็มพีโรงสีข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร ข้าวหอมมะลิ ห้อมหอม คงความหอมข้าวหอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่

ชื่อหนังสือ 6. จีเอ็มพีโรงสีข้าว

จำนวนหน้า 58 หน้า

ผู้แต่ง สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ , สุดสาย ตรีวานิช ,

 

ถอนได้ทั้งหมด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 639 หน้า 115

ผู้แต่ง โอภาส เพ็งเจริญ ,

 

เข้าป่าหาน้ำผึ้ง ใครเป็นเจ้าของ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 641 หน้า 102-103

ผู้แต่ง กรรณิกา เพชรแก้ว ,

 

การตั้งบริษัทโดยผู้ประกอบการคนเดียว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 641 หน้า 114

ผู้แต่ง วิโรจน์ เฉลิมรัตนา ,

 

การส่งออกมะพร้าวอ่อนไปจีน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 118-122

ผู้แต่ง อรทัย เอื้อตระกูล ,

 

รู้เท่าทันกฎระเบียบการนำเข้าข้าวของประเทศจีน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 175-178

ผู้แต่ง อรทัย เอื้อตระกูล ,

 

พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงาน APTERR ศูนย์กลางเพื่อการบริหารจัดการสู่เป้าหมาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ข้าวเศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 6 ฉบับที่ (No.) 71 หน้า 50-51

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ครบเครื่องเรื่องวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 15 ฉบับที่ (No.) 165 หน้า 40-42

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เมื่อกฎหมายไทยกดหัวผู้เลี้ยงปลาในกระชัง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร สัตว์น้ำ

ปีที่ (Vol.) 27 ฉบับที่ (No.) 333 หน้า 123-126

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 214 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University