การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 23,823 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (347)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (100)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (580)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (238)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,931)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,745)

   การอารักขาพืช (763)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (206)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,933)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,158)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (468)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,268)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,409)

   โภชนาการของมนุษย์ (313)

   มลภาวะ (151)

   ระเบียบวิธีวิจัย (87)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 580 รายการ   
 

การพัฒนาความรู้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การพัฒนาความรู้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร

จำนวนหน้า 746 หน้า

ผู้แต่ง อำพร เนติ , ราตรี ศิริพันธุ์ ,

 

เยี่ยมชมวิทยาลัยเกษตรอันดับ 1 ของประเทศ วิทยาลัยเกษตรฯ บุรีรัมย์ จบเกษตรต้องทำอาชีพเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 64-66

ผู้แต่ง พานิชย์ ยศปัญญา ,

 

โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี ทำเกษตรอินทรีย์และชีวภาพ ผูกสำนึกโรงเรียนรักชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 646 หน้า 102-104

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

บ้านควาย โดดเด่นด้านการใช้ควายช่วยทำนา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 286 หน้า 145-149

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ซีพีเอฟ จับความดี 27 ปี ผ่านโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันสู่ชุมชนพื้นที่ภาคอีสาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 74-75

ผู้แต่ง เพ็ชญดา, นามแฝง ,

 

โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี โคราช พาเด็กทำเกษตร สู้แล้ง ฟื้นดินทราย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 76-78

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา ศูนย์เรียนรู้การเกษตรเพื่อประชาชน ก้าวสู่วิถีที่มั่นคง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 644 หน้า 78-79

ผู้แต่ง พัฒนา นรมาศ ,

 

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ระยอง แบบอย่างของการอยู่รอด (ตอนที่ 1)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 641 หน้า 50-51

ผู้แต่ง ศิริประภา เย็นยอดวิชัย ,

 

ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ส่งเสริมโรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สร้างอาหารยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 645 หน้า 94-95

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

น้ำดื่มยุวะ กิจกรรมเด่นโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ปลูกจิตอาสาทำเกษตรชีวภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 645 หน้า 96-99

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 580 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University