การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,156 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (323)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (94)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (557)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (200)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,517)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,400)

   การอารักขาพืช (659)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (197)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,614)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,037)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (449)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,199)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,316)

   โภชนาการของมนุษย์ (296)

   มลภาวะ (121)

   ระเบียบวิธีวิจัย (77)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 557 รายการ   
 

โรงเรียนวัดปากลัด สมุทรสงคราม ปูพื้นฐาน สู่ 2 ไร่ พอเพียง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 78-80

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

สสพ.2 พาเด็กเรียนรู้วิถีชีวิตนอกห้อง เดินตามรอยพ่อ สอนรู้จักพอเพียง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 638 หน้า 82-83

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ระบบการจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ ระบบการจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์ ,

 

การวิจัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การวิจัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง มงคล รักษาพัชรวงศ์ ,

 

การพัฒนาทรัพยากรแร่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การพัฒนาทรัพยากรแร่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง พีระพงษ์ ตริยเจริญ ,

 

งานจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลองชลศาสตร์ของลุ่มน้ำในรูปแบบที่สามารถกรอกและใช้ข้อมูลทางเว็บไซต์ (ระยะที่ 2)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ งานจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลองชลศาสตร์ของลุ่มน้ำในรูปแบบที่สามารถกรอกและใช้ข้อมูลทางเว็บไซต์ (ระยะที่ 2)

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง จิระวัฒน์ กณะสุต ,

 

การสำรวจรูปตัดลำน้ำ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การสำรวจรูปตัดลำน้ำ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง บารเมศ วรรธนะภูติ ,

 

การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมหลักการไม่ทิ้งน้ำ (Zero discharge)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมหลักการไม่ทิ้งน้ำ (Zero discharge)

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง ฉัตรดนัย จิระเดชะ ,

 

Rice สาระ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร KU สร้างสรรค์ข้าวไทย ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี

ชื่อหนังสือ Rice สาระ

จำนวนหน้า 240 หน้า

ผู้แต่ง ธานี ศรีวงศ์ชัย ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 557 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University