การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 26,031 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (367)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (107)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (642)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (250)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,376)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,450)

   การอารักขาพืช (835)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (249)

   การทำป่าไม้ (245)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,198)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,236)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (540)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,404)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,605)

   โภชนาการของมนุษย์ (338)

   มลภาวะ (169)

   ระเบียบวิธีวิจัย (92)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 642 รายการ   
 

กาแฟอาราบะซอลต์ เด่นชัย ส่งเสริมเกษตรกรปลูกเสริมรายได้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 26, 28, 30-31

ผู้แต่ง บุญฤทธิ์ เผือกวัฒนะ ,

 

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ของ กวางทอง ราษี ที่บึงกาฬ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 68-69

ผู้แต่ง ณภัทร เจริญวัฒนะ ,

 

โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย ชุมพร สอนเด็กอยู่อย่างพอเพียง เพิ่มหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 663 หน้า 96-97

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

การจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 55-65

ผู้แต่ง สุระ พัฒนเกียรติ , ปรัช กองสมบัติ ,

 

Water and soil management system

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

จำนวนหน้า 119 หน้า

ผู้แต่ง ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ ,

 

การพัฒนาความรู้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การพัฒนาความรู้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร

จำนวนหน้า 746 หน้า

ผู้แต่ง อำพร เนติ , ราตรี ศิริพันธุ์ ,

 

เยี่ยมชมวิทยาลัยเกษตรอันดับ 1 ของประเทศ วิทยาลัยเกษตรฯ บุรีรัมย์ จบเกษตรต้องทำอาชีพเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 64-66

ผู้แต่ง พานิชย์ ยศปัญญา ,

 

โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี ทำเกษตรอินทรีย์และชีวภาพ ผูกสำนึกโรงเรียนรักชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 646 หน้า 102-104

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

บ้านควาย โดดเด่นด้านการใช้ควายช่วยทำนา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 286 หน้า 145-149

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ซีพีเอฟ จับความดี 27 ปี ผ่านโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันสู่ชุมชนพื้นที่ภาคอีสาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 74-75

ผู้แต่ง เพ็ชญดา, นามแฝง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 642 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University