ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,788 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (298)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (77)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (585)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (273)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,059)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,467)

   การอารักขาพืช (844)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (353)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,769)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,026)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (480)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,083)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,168)

   โภชนาการของมนุษย์ (352)

   มลภาวะ (153)

   ระเบียบวิธีวิจัย (61)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 77 รายการ   
 

พฤกษาคารวาลัย น้อมใจกราน 101 ปี ปรมาจารย์ งานเพลงเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 696 หน้า 24, 26

ผู้แต่ง มานพ อำรุง ,

 

พฤกษา ท่าโฉลง จุดเชื่อมโยง ตำราหมอยาสมุนไพร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 690 หน้า 28, 30, 32

ผู้แต่ง มานพ อำรุง ,

 

พฤกษามุทิตาบูรพาจารย์ งานพฤกษศาสตร์ พบพรรณไม้เกียรติประวัติไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 689 หน้า 16-18

ผู้แต่ง มานพ อำรุง ,

 

40 ปี สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 179-182

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ข้าวในเมืองไทยมาจากไหน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 705 หน้า 64-66

ผู้แต่ง นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว ,

 

ทุเรียนนก ของดีมีคุณค่า บอกเล่าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแสวง ภูศิริ จากเมืองตรัง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 673 หน้า 65-67

ผู้แต่ง จิราภรณ์ คงทรัพย์ ,

 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์กุ้งไทย

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 187 หน้า 17-22

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

พฤกษามุทิตา จิตอาลัย รำลึก กล้วยไม้ในดวงใจ ศ.ระพี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 668 หน้า 26, 28, 30

ผู้แต่ง มานพ อำรุง ,

 

บุคคลในตำนานโรคบิดในสัตว์ปีก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 24 ฉบับที่ (No.) 301 หน้า 129-133

ผู้แต่ง วิษณุ วรรณแสวง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 77 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University