ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 22,156 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (323)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (94)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (557)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (200)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,517)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,400)

   การอารักขาพืช (659)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (197)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,614)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,037)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (449)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,199)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,316)

   โภชนาการของมนุษย์ (296)

   มลภาวะ (121)

   ระเบียบวิธีวิจัย (77)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 94 รายการ   
 

อนุภาคการชนไก่ในนิทานเรื่องพระรถเมรี: ร่องรอยสู่ความเป็น "เมือง" ในสุวรรณภูมิ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา

ชื่อหนังสือ อนุภาคการชนไก่ในนิทานเรื่องพระรถเมรี: ร่องรอยสู่ความเป็น "เมือง" ในสุวรรณภูมิ

จำนวนหน้า 442 หน้า

ผู้แต่ง สุกัญญา สุจฉายา ,

 

นิทรรศการศิลปะข้าวที่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 56-57

ผู้แต่ง นัย บำรุงเวช ,

 

กระบองเพชร (พืชทนแล้ง) และไม้อวบน้ำ จากอดีตสู่ปัจจุบัน (ตอนที่ 1)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 188-192

ผู้แต่ง จารุพันธ์ ทองแถม, ม.ล. ,

 

วัว สัตว์ที่มนุษย์ยกย่อง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 157 หน้า 50-51

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

พระบิดาแห่งการโคนมไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 159 หน้า 66-69

ผู้แต่ง สมบูรณ์ ชัยหมก ,

 

รัชกาลที่ 9 กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 13 หน้า 10-15

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

39 ปีของการศึกษาและการวิจัยด้านโรควิทยาป่าไม้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2559

ชื่อเอกสาร 8 ทศวรรษ วนศาสตร์ ศาสตร์แห่งชีวิต

ชื่อหนังสือ 39 ปีของการศึกษาและการวิจัยด้านโรควิทยาป่าไม้

จำนวนหน้า 246 หน้า

ผู้แต่ง อุทัยวรรณ แสงวณิช ,

 

การครบรอบ 101 ปี ของปัญหาชาวนา และช้างป่าในทุ่งรังสิต

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2559

ชื่อเอกสาร 8 ทศวรรษ วนศาสตร์ ศาสตร์แห่งชีวิต

ชื่อหนังสือ การครบรอบ 101 ปี ของปัญหาชาวนา และช้างป่าในทุ่งรังสิต

จำนวนหน้า 246 หน้า

ผู้แต่ง นริศ ภูมิภาคพันธ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 94 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University