ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 23,823 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (347)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (100)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (580)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (238)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (4,931)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,745)

   การอารักขาพืช (763)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (206)

   การทำป่าไม้ (215)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (3,933)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,158)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (468)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,268)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,409)

   โภชนาการของมนุษย์ (313)

   มลภาวะ (151)

   ระเบียบวิธีวิจัย (87)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 100 รายการ   
 

นิทาน คติชนของครอบครัว และกาแฟอินทรีย์: การอ่านนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตปกาเกอะญอในปัจจุบัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เล่าเรื่องเรื่องเล่า

ชื่อหนังสือ นิทาน คติชนของครอบครัว และกาแฟอินทรีย์: การอ่านนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตปกาเกอะญอในปัจจุบัน

จำนวนหน้า 284 หน้า

ผู้แต่ง กฤตยา ณ หนองคาย ,

 

นิทรรศการศิลปะข้าวที่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 640 หน้า 56-57

ผู้แต่ง นัย บำรุงเวช ,

 

วัว สัตว์ที่มนุษย์ยกย่อง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 157 หน้า 50-51

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

พระบิดาแห่งการโคนมไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 159 หน้า 66-69

ผู้แต่ง สมบูรณ์ ชัยหมก ,

 

อนุภาคการชนไก่ในนิทานเรื่องพระรถเมรี: ร่องรอยสู่ความเป็น "เมือง" ในสุวรรณภูมิ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา

ชื่อหนังสือ อนุภาคการชนไก่ในนิทานเรื่องพระรถเมรี: ร่องรอยสู่ความเป็น "เมือง" ในสุวรรณภูมิ

จำนวนหน้า 442 หน้า

ผู้แต่ง สุกัญญา สุจฉายา ,

 

กระบองเพชร (พืชทนแล้ง) และไม้อวบน้ำ จากอดีตสู่ปัจจุบัน (ตอนที่ 1)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 188-192

ผู้แต่ง จารุพันธ์ ทองแถม, ม.ล. ,

 

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 89 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 7-19

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

จันทบุรี เมืองแห่งพริกไทยพันธุ์ดี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 157-162

ผู้แต่ง เฉลิมชล ช่างถม ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 100 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University